Περαιτέρω μειώσεις καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο στα επιτόκια καταθέσεων - χορηγήσεων, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε στις 4,32 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,54 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,38%.

Ειδικότερα,το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,79%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 26 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,70%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 14,42%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,99%, ενώ το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια διαμορφώθηκε στο 5,81%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε οριακά και διαμορφώθηκε στο 7,38%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 63 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,29%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,64%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,32%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 76 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,94%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,75%.