Πωλητήριο με νομοθετική ρύθμιση βάζει σύντομα το δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών,  για τουλάχιστον 25.000 καταπατημένες, εδώ και χρόνια , εκτάσεις του από ιδιώτες (οικόπεδα και αγροτεμάχια) με σκοπό να συγκεντρωθούν πρόσθετα έσοδα στα δημόσια ταμεία.

Η εκποίηση των καταπατημένων οικοπέδων και αγροτεμαχίων θα γίνει με την καταβολή εύλογου τιμήματος από τους καταπατητές το οποίο θα είναι ανάλογο με την έκταση ενός καταπατημένου αγροτεμαχίου ή οικοπέδου, της εμπορικής ή αντικειμενικής αξίας του και του χρόνου που αυτό έχει περιέλθει παρανόμως προς εκμετάλλευση στον καταπατητή.

Ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις για άλλες καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου, που παραχωρήθηκαν έναντι τιμήματος από το δημόσιο σε καταπατητές, είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα τη διετία 1976-77 και τα έτη 1993 και 1996.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση το δημόσιο, εκτός των άλλων, επιδιώκει  να αποδεσμευτεί και από πολύχρονες και πολυδάπανες δίκες στις οποίες παρίσταται με αντίδικους τους καταπατητές από τους οποίους διεκδικεί στα δικαστήρια τη νομή των εκτάσεων που καταπάτησαν…

Από τη ρύθμιση θα εξαιρεθούν καταπατημένες  εκτάσεις που προορίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς από το δημόσιο καθώς και  δημόσιες εκτάσεις που έχουν κριθεί προστατευόμενες.

Παράλληλα το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί κοινή Υπουργική Απόφαση, σε συμμόρφωση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας  για την παραχώρηση, με βάση κανόνες και προϋποθέσεις, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και παρόχθιων ζωνών λιμνών για εμπορική ή τουριστική εκμετάλλευση.