Παράνομο έκρινε  τον τρόπο προσδιορισμού αξιών των ακινήτων και κατά συνέπεια  το ύψος του  ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές  της χώρας,  η αυξημένη σύνθεση του Β΄ Τμήματος  του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι  ανώτατοι δικαστές  ακύρωσαν την υπουργική απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών κατά το σκέλος εκείνο μόνο που αφορά τις 4 εν λόγω περιοχές (σε αυτές μόνο τις περιοχές είχαν ακίνητα οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ) και όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι  κάτοικοι που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη  είναι από τρεις περιοχές της Αττικής  και συγκεκριμένα   Φιλοθέη, Ψυχικό, Νέο Βουτσά καθώς και κάτοικοι από τους Δελφούς. Όπως εξηγούν νομικοί, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν  ναρκοθετούν τον προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά έσοδα καθώς  με την απόφασή τους δεν σηματοδοτείται  επιστροφή του ΕΝΦΙΑ του 2016 στους ιδιοκτήτες ακινήτων των 4 αυτών περιοχών και αυτό γιατί κρίθηκε ότι δεν μπορεί  ένα μήνα πριν  την εκπνοή του 2016 να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός.

Όμως, η Κυβέρνηση πρέπει  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 να έχει προσδιορίσει  τις νέες αντικειμενικές αξίες στις 4 αυτές περιοχές προκειμένου να καθοριστεί -σύμφωνα με αυτές  και όπως προβλέπει το ΣτΕ- ο ΕΝΦΙΑ για το 2017.  

Τέλος, το ΣτΕ  «σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, αποδίδει μείζονα βαρύτητα στο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, που καθίσταται ακόμα εντονότερο υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, αποτροπής του κινδύνου ουσιώδους διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους για το έτος φορολογίας 2016, και, συνακόλουθα, κρίνει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, ότι η ακύρωση καθεμίας των επίμαχων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο».