Σε αναζήτηση τρόπων για την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος που αφορά στην εξυγίανση και τη λειτουργική επιβίωση 200.000  μικρομεσαίων  και μεγάλων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με μη εξυπηρετούμενο μακροπρόθεσμο και βραχυχρόνιο δανεισμό βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομίας, ώστε αρκετές από αυτές, κάτω από ορισμένες προυποθέσεις, να μπορέσουν να εξυγιανθούν, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους με  τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

Το τελευταίο προσχέδιο νόμου που έχει συντάξει η Κυβέρνηση, και το οποίο όπως δηλώνεται από κυβερνητικά στελέχη έχει λάβει την τελική έγκριση των θεσμών, προβλέπει  ορισμένες προυποθέσεις αλλά και διαδικασίες για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στον σχεδιαζόμενο εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Στις προυποθέσεις για την υπαγωγή μιας υπερχρεωμένης επιχείρησης σε αναδιάρθρωση του δανειακού της τραπεζικού χαρτοφυλακίου και των ληξιπρόθεσμων οφειλών της στο δημόσιο θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η  υποχρέωση μιας από τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις να είναι θετική, να συμφωνήσει με το σχέδιο εξυγίανσης τουλάχιστον το 60% των πιστωτών της και τα χρέη της να έχουν βεβαιωθεί μέχρι τα μέσα ή τα τέλη του 2016 και να είναι άνω των 20.000 ευρώ ή των 50.000 ευρώ όπως ζητούν οι θεσμοί. 

Από την άλλη πλευρά, οι βασικοί μέτοχοι της επιχείρησης θα πρέπει να συνεισφέρουν με ζεστό χρήμα στην ενίσχυση της λειτουργίας της επιχείρησης, τηρώντας την τελική συμφωνία που θα συνάψουν με τους πιστωτών τους.

Η συμφωνία θα ορίζει την καταβολή στο ακέραιο και αδιαλείπτως των δόσεων εξόφλησης των δανείων ή των οφειλών στο δημόσιο, που θα συμφωνηθούν, μέσω ειδικού μεσαλαβητή και με την τελική έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης από το δικαστήριο.

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση μιας υπερχρεωμένης επιχείρησης θα μπορεί να προβλέπει «κούρεμα» ενός μέρους του ληξιπρόθεσμου τραπεζικού της δανεισμού, αλλά των οφειλών της στο δημόσιο.

Ειδικότερα, θα μπορεί να προαφαιρείται το 60% των απαιτήσεων από καταλογισμούς αυτοτελών προστίμων που επιβλήθηκαν στην επιχείρηση για φορολογικές παραβάσεις και το 40% των απαιτήσεων από τόκους και προσαυξήσεις χρεών λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Ωστόσο, οι όποιες διαγραφές οφειλών προς το δημόσιο ξεκαθαρίστηκε προς τους θεσμούς ότι δεν θα αφορούν τις αρχικές οφειλές ή το αρχικό κεφάλαιο για παρακρατούμενους φόρους (ΦΠΑ,ΦΜΥ) ή φόρους ειοσοδήματος, αλλά μόνον πρόσθετα ποσά που επιβάλει το δημόσιο σε περίπτωση μη καταβολής ή καθυστέρησης εξυπηρέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Για να αποτραπούν φαινόμενα εκμετάλλευσης των παραπάνω ευνοϊκών ρυθμίσεων αποπληρωμής χρεών και οφειλών από στρατηγικούς κακοπληρωτές, κοινώς μπαταχτσήδες, το προσχέδιο του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα προβλέπει την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου των μεγαλομετόχων της επιχείρησης.