ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reverse split και αμκ στη Γ.Σ. της Πήγασος

Δημοσίευση 6 Απριλίου 2012, 16:30 / Ανανεώθηκε 6 Απριλίου 2012, 16:30
Reverse split και αμκ στη Γ.Σ. της Πήγασος
Facebook Twitter Whatsapp

Απόφαση για reverse split, μείωση του μετοχικού κεφαλίου και ταυτόχρονη αύξηση αυτού καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Πήγασος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 4 Μαΐου.

Απόφαση για reverse split, μείωση του μετοχικού κεφαλίου και ταυτόχρονη αύξηση αυτού καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Πήγασος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 4 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 1 ευρώ σε 5 ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 5 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή, δηλαδή από 46.875.000 σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.

Επιπλέον, οι μέτοχοι πρόκειται να εγκρίνουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 44.062.500 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5,00 σε 0,30 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

 
Και τέλος, θα αποφασίσουν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως 9.500.000 ευρώ, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών και την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών καθώς και την διεκπεραίωση κάθε άλλου συναφούς θέματος με την αύξηση.