ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δούρος: Στις 6 Ιουνίου η Γ.Σ.

Δημοσίευση 14 Μαΐου 2012, 13:03 / Ανανεώθηκε 14 Μαΐου 2012, 13:03
Δούρος: Στις 6 Ιουνίου η Γ.Σ.
Facebook Twitter Whatsapp

Στις 6 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Έτοιμων Ενδυμάτων, όπου θα μεταξύ άλλων θα ληφθεί απόφαση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις 6 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Έτοιμων Ενδυμάτων, όπου θα μεταξύ άλλων θα ληφθεί απόφαση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 


Πιο αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011 - 31/12/2011), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011. 

 

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2011 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2012. 

 

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

5. Τροποποίηση του άρθρου 10 παράγραφος 6 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής των μελών του ΔΣ. 

 

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών του.