ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 7/11 ακυρώνονται 3.834.958 μετοχές της «Σαράντης»

Δημοσίευση 5 Νοεμβρίου 2012, 14:41 / Ανανεώθηκε 5 Νοεμβρίου 2012, 14:41
 Στις 7/11 ακυρώνονται 3.834.958 μετοχές της «Σαράντης»
Facebook Twitter Whatsapp
Από την 07/11/2012 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. 3.834.958 μετοχών της εταιρείας «Σαράντης», καθώς αυτές ακυρώνονται, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της ΓΣ. 
Από την 07/11/2012 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. 3.834.958 μετοχών της εταιρείας «Σαράντης», καθώς αυτές ακυρώνονται, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της ΓΣ. 

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 09/10/2012, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5.905.835,32 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 38.350.940 σε 34.515.982 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Οι ως άνω 3.834.958 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 25/07/2008 - 05/09/2012, σε εκτέλεση απόφασης της από 02/06/2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως αυτή ανανεώθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30/06/2010, και τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 21/06/2012. 

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 53.154.612,28 Ευρώ, διαιρούμενο σε 34.515.982 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,54 Ευρώ εκάστης. 

Την 22/10/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-7206 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 01/11/2012, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.