ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης στη διάθεση του επενδυτικού κοινού

Δημοσίευση 9 Μαΐου 2013, 20:40 / Ανανεώθηκε 16 Μαΐου 2013, 19:44
 Alpha Bank: Το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης στη διάθεση του επενδυτικού κοινού
Facebook Twitter Whatsapp

Συνολικά εκ της αυξήσεως θα εκδοθούν 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διαθέσεως 0,44 ευρώ για κάθε νέα μετοχή και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους 4.571 εκατ. ευρώ.

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού έθεσε σήμερα, Πέμπτη, η Alpha Bank το εγκριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας. 

Η ανακοίνωση της Alpha Bank «Διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου»

Η ανακοίνωση της Alpha Bank «ΑΜΚ: Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεων των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως

Το Ενημερωτικό Δελτίο Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου 2013

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας θα γίνει με: 

(i) με καταβολή μετρητών έως 550 εκατ. ευρώ και έκδοση και διάθεση έως και 1.250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της τραπέζης ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή (και ειδικότερα, για το ποσό έως 457,1 εκατ. ευρώ με την άσκηση δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1,944456 νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά και δικαιώματος προεγγραφής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό έως 92,9 εκατ. ευρώ με τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο με ιδιωτική τοποθέτηση και περιορισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως), και 

(ii) με εισφορά ομολόγων κυριότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και εκδόσεως του Eυρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και διάθεση νέων, κοινών, ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής διαθέσεως 0,44 ευρώ ανά μετοχή, για το υπόλοιπο ποσό, χωρίς τη χορήγηση δικαιωμάτων προτιμήσεως, ώστε να καλυφθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης. 

Συνολικά εκ της αυξήσεως θα εκδοθούν 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διαθέσεως 0,44 ευρώ για κάθε νέα μετοχή και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους 4.571 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η τιμή διαθέσεως δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.

Για το μέρος της αυξήσεως με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτιμήσεως ύψους 457,1 εκατ. ευρώ υφίσταται εγγύηση καλύψεως.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Στις 10 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Alpha Bank που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου κατά 4,57 δισ. ευρώ βάσει των ενδεικτικών ημερομηνιών που αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο. 

Η αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης της αύξησης αναμένεται να διενηργηθεί στις 13 Μαΐου και στις 17 του ίδιου μήνα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου. 

Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων λήγει στις 31/5, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να πιστωθούν στους δικαιούχους στις 7 Ιουνίου ώστε στις 10 του ίδιου μήνα να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. 

Αναλυτικά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης έχει ως εξής:

2.5.2013: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης. 

9.5.2013: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου. Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.). 

Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων. 

13.5.2013: Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης. 

15.5.2013: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση Κεφαλαίου (record date). 

16.5.2013: Πίστωση από την ΕΧΑΕ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

17.5.2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης. 

27.5.2013: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης. 

31.5.2013: Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής. 

3.6.2013: Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών. 

4.6.2013: Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των Warrants. Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της τράπεζας. 

7.6.2013: Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών και των Warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

10.6.2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και των Warrants.