ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένα κέρδη για την Eurobank Properties στο 9μηνο

Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου 2013, 13:20 / Ανανεώθηκε 11 Νοεμβρίου 2013, 13:20
Μειωμένα κέρδη για την Eurobank Properties στο 9μηνο
Facebook Twitter Whatsapp

Καθαρά κέρδη 25,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Eurobank Properties στο εννεάμηνο του 2013 έναντι κερδών 28,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα (μη συμπεριλαμβανόμενης της επίπτωσης των ζημιών από αποτίμηση).

Καθαρά κέρδη 25,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Eurobank Properties στο εννεάμηνο του 2013 έναντι κερδών 28,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα (μη συμπεριλαμβανόμενης της επίπτωσης των ζημιών από αποτίμηση).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από ενοίκια παρουσίασαν μείωση κατά 7% (από 30 εκατ. ευρώ σε 28 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω των μειώσεων των μισθωμάτων, έτσι ώστε να εναρμονισθούν με τις συνθήκες της αγοράς.

Τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 14% (από 6,6 εκατ. ευρώ σε 5,7 εκατ. ευρώ) λόγω της σημαντικής μείωσης των καταθετικών επιτοκίων.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 32% (από 2,5 εκατ. ευρώ σε 1,7 εκατ. ευρώ) λόγω των μειωμένων επιτοκίων Euribor και κυρίως λόγω της αποπληρωμής μέρους των δανειακών υποχρεώσεων.

Τα έξοδα των φόρων αυξήθηκαν κατά 17% (από 1,8 εκατ. ευρώ σε 2,1 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της μερικής επιβάρυνσης του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών κατά την περσινή περίοδο.

Οι βασικοί δείκτες της εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής έναντι της αντίστοιχης περιόδου:

- Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 14,0 φορές έναντι 7,9 φορές. Η αύξηση του δείκτη οφείλεται στη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

- Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 11% έναντι 13%.

- Δάνεια προς Επενδύσεις: 14% έναντι 15%.

- Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 26 εκατ. ευρώ έναντι 29 εκατ. ευρώ.

Τα διαθέσιμα της εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ από 161 εκατ. ευρώ και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 70 εκατ. ευρώ από 83 εκατ. ευρώ.

Η εσωτερική αξία της εταιρείας (NAV) παρουσίασε μείωση στα 626 εκατ. ευρώ ή 10,27 ευρώ ανά μετοχή έναντι 10,30 ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Η παραπάνω εξέλιξη σε συνδυασμό με την καλή πορεία της μετοχής στο Χ.Α. οδήγησε στον περιορισμό του discount στο 11% περίπου.