Σε αγκάθι έχει εξελιχθεί ο καθορισμός των νέων αντικειμενικών αξιών με το υπουργείο Οικονομικών να βάζει ειδικούς εκτιμητές να καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές αξίες εντός του 2018.

Ειδική διαδικασία μόνο για το 2018 για τον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών θεσπίζεται με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι εξαιρετικά για μια χρονιά και για τον άμεσο προσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών ζώνης, το έργο της σύνταξης των απαιτούμενων εισηγήσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών θα αναλάβουν ειδικοί εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εμπειρίας και αμεροληψίας και δεσμεύονται από τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εκτιμητές που θα αναλάβουν το έργο, θα επιλεχθούν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, με αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες. Μέσω ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών θα διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εξαχθούν ​όσο το δυνατό ασφαλέστερα αποτελέσματα για τις τιμές των ζωνών.

Εφόσον δεν καταστεί εφικτός ο ασφαλής προσδιορισμός τιμών εκκίνησης κατά την εξαιρετική αυτή διαδικασία αρμόδια για τον καθορισμό των τιμών θα είναι ειδική δευτεροβάθμια επιτροπή ορισμού των τιμών.

Πάντως η τροπολογία προβλέπει και μια πάγια διαδικασία ορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών με ειδικές τοπικές επιτροπές για μετά το 2018.

 Οι επιτροπές είναι διευρυμένης σύνθεσης καθώς εκτός από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν εκπρόσωπους "των αρμόδιων φορέων της αγοράς, δηλαδή συμβολαιογράφων, εκπροσώπων του Εθνικού Κτηματολογίου, εκπροσώπων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και εκτιμητών που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι και θα καταθέτουν την αρχική εισήγηση στις Επιτροπές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συνεργασία εκπροσώπων από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων και αναμένεται να υποβάλουν προς τον Υπουργό Οικονομικών αντικειμενικές, ρεαλιστικές και έγκυρες εισηγήσεις.. Επίσης, η διάταξη προβλέπει και  η γνωστοποίηση προς τις Επιτροπές της άποψης του εκάστοτε αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω εκπροσώπου του οικείου Δήμου, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές.

Παράλληλα συστήνεται και δευτεροβάθμια επιτροπή η οποία θα παρεμβαίνει στις περιπτώσεις που οι πρωτοβάθμιες επιτροπές αδυνατούν να ορίσουν τιμή ζώνης για μια περιοχή. Σημειώνεται ότι η μνημονιακή δέσμευση είναι ευθυγράμμιση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου 2018 που μένει να δούμε αν θα εκπληρωθεί.

 Οι νέες αντικειμενικές πρέπει να καθοριστούν το αργότερο στις αρχές Μαρτίου.

Πάντως, στέλεχος της αγοράς ανέφερε στην «Καθημερινή» πως «πρέπει να προσλάβουμε όποιον μιλάει ελληνικά για να γίνουν οι εκτιμήσεις εντός του χρονικού ορίου που ζητείται».

Τέλος, ο Θωμάς Ζιώγας της NAI Hellas είπε στην εφημερίδα ότι όπως έχει δομηθεί η σχετική διαδικασία δεν διασφαλίζεται η ποιότητα των εκτιμήσεων ούτε η «εγγύηση καλής εκτέλεσης».