Με επιστολή του προς τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο πρόεδρος του ΔΟΛ Σταύρος Ψυχάρης, επιβεβαιώνει τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τις απολύσεις στα Μέσα του Οργανισμού.

Παράλληλα προαναγγέλλει νέες περικοπές σε μισθούς και προσωπικό, συγχωνεύσεις τμημάτων και διακοπή δραστηριοτήτων.

Αναλυτικά η επιστολή του ΔΟΛ:

«Σύμφωνα με τη διάταξη 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της ΔΟΛ ΑΕ, με την από 7.4.2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών της χρήσεως 2010 προς την ενοποιημένη καθαρή θέση της 31.12.2010. 

Η αρνητική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας τόσο των διαφημιστικών όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, ως απόρροια της εκτεταμένης ύφεσης που εξακολουθεί να πλήττει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Η Εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς αυτής μείωσης ήδη από την προηγούμενη χρήση αφενός έχει θέσει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών καθώς και της πώλησης ή διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων, αφετέρου δε λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Οι άξονες για την επανεξέταση του εκδοτικού κόστους και την περικοπή των γενικών εξόδων αφορούν κυρίως σε αλλαγές στη διοικητική και εκδοτική δομή των εντύπων στην ενοποίηση λειτουργιών, στη μείωση του κόστους των προωθητικών ενεργειών, του κόστους διανομής και των επιστροφών καθώς και των αμοιβών τρίτων και της μισθοδοσίας.

Βασικοί στόχοι της Διοικήσεως του Ομίλου ΔΟΛ είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο περιορισμός και εν τέλει η αναστροφή των ζημιών και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ώστε να αντιμετωπισθεί η παρούσα παρατεταμένη αρνητική οικονομική συγκυρία.»