Γαλαντόμοι αποδεικνύονται οι ιθύνοντες του υπουργείου Εξωτερικών που λόγω της ανάληψης της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. έχουν μπει σε... έξοδα.

Αν και τα έξοδα της κατασκευής της ιστοσελίδας της ελληνικής προεδρίας και της «ανακαίνιση» του Ζαππείου εγκρίθηκαν σε λογικές τιμές, τα δώρα που θα δίνει το ΥΠΕΞ στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών αναγκών της ελληνικής προεδρίας είναι μάλλον υπερβολικά. Στο υπουργείο κατέληξαν ότι θα δίνονται ως δώρα φουλάρια και γραβάτες (είναι εξάλλου γνωστή ανά τον κόσμο η χώρα μας κυρίως για τις γραβάτες) με κόστος έως και 147.600 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου 370/1699/ΑΣ49 προκύπτει ότι στις 4 Οκτωβρίου 2013 εγκρίθηκε  «διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραβατών και φουλαριών με σκοπό την κάλυψη εθιμοτυπικών αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€147.600,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών».

Την απόφαση υπογράφει ο διευθυντής Αριστείδης Ανδρουλάκης, ενώ αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 24 Οκτωβρίου.

ΑΝ. ΓΑΛ.