Βαριές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Άγγελος Φιλλιπίδης, ο οποίος σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, έχει ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σχετικά με τα δάνεια του Τ.Τ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς στο πόρισμα, ο κ. Φιλιππίδης διετέλεσε πρόεδρος του Τ.Τ. από τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2009 και επί των ημερών του εκταμιεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήεων της Τράπεζας προς επιχειρήσεις, μέσω Ομολογιακών Δανείων, χωρίς ωστόσο η Τράπεζα να έχει θεσμοθετήσει τον Κανονισμό Πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια αναλήψεων κινδύνων.

Μάλιστα, διενεργήθηκαν κατ'εξακολούθηση χρηματοδοτήσεις ύψους εκατομμύριων ευρώ κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών. Η συνολική ζημία της περιουσίας του Τ.Τ. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 346.904.467 ευρώ τουλάχιστον. Όπως προκύπτει, ο Άγγελος Φιλιππίδης ενήργησε καταχρώμενος στη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος προκειμένου να αυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων (Γριβέα, Λαυρεντιάδη, Κοντομηνά) βλάπτοντας την περιοσυία του Δημοσίου.

Όσον αφορά στα ποσά που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του Φιλιππίδη, προκύπτει ότι έλαβε τρία εμβάσματα ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, επιταγή που του κατατέθηκε ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ στον λογαριασμό του στη Millenium Bank βρέθηκαν 6 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ο κ. Φιλιππίδης στην περίπτωση της συμμετοχής του ΤΤ στην θυγατρική του ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρεία Bestline, προκύπτουν ενδείξεις ότι ότι ο ίδιος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της… εξαγοράς παραπλανώντας ακόμα και τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Τ. για να πετύχει την έγκριση της συμμετοχής της τράπεζας στην Bestline του Κοντομηνά προς όφελος του επιχειρηματία.

Συμπερασματικά, ο Άγγελος Φιλιππίδης από το 2008 έως το 2012, όπως προκύπτει από το πόρσιμα και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, είχε πλουτίσει με σημαντικά ποσά που ωστόσο δεν μπορούν να προσεγγιστούν απόλυτα καθώς έχουν μέχρι στιγμή άγνωστη προέλευση(επιταγές).

Τέλος, οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι ο πρόεδρος του Τ.Τ. έχεις εις βάρους του τέτοια επιβαρυντικά στοιχεία που θα μπορούσε να μπει στη φυλακή ενώ κρίνεται ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων.

ΑΝ. ΓΑΛ.