Εξελίξεις δρομολογούνται στην αγορά ενέργειας με την ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο και προβλέπει μεταξύ άλλων τη μείωση του ποσοστού της ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας κάτω από το 50%.

Από το 2020 η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποχρεούται να μειώσει το ποσοστό της σε λιγότερο από 50% στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας και πλέον μένει ανοικτό το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της ή/και της εισόδου νέων παικτών στην αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για την ηλεκτρική ενέργεια στο νέο μνημόνιο: 

«1. Από 1/1/2020, καμία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα & δίκτυο της χώρας, δεν επιτρέπεται να εγχέει σε αυτό, άμεσα ή έμμεσα, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικά εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση.

2. Μέχρι την 1/1/2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εκτιμήσει την δυνατότητα εκπλήρωσης του ανωτέρω στόχου και στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία επίτευξης, θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα με γνώμονα το όφελος του τελικού καταναλωτή. 

3. Σε περίπτωση που εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα & δίκτυο της χώρας, δεν συμμορφώνεται με μέτρο ή μέτρα που της έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, της επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφασή της, πρόστιμο κατ’ ελάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) και μέγιστο δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, κατά το προηγούμενο έτος.»