Ελλάς το μεγαλείο σου! Δεν πρόλαβε καλά καλά να στεγνώσει η μελάνη στο συνταξιοδοτικό και η κυβέρνηση αποφάσισε να… ξεψηφίσει αυτά που ψήφισε δέκα μέρες πριν καθώς τα ψήφισε… εκ παραδρομής!

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο με τα προπαιτούμενα που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή «οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄και γ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 που ψηφίσθηκε την 16-10-2015 δεν ταυτίζονται με αυτές που είχαν υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς…» 

Μάλιστα όπως καταλήγει το άρθρο «η προεκτεθείσα αναντιστοιχία προφανώς πραγματοποιήθηκε εκ παραδρομής, τυχόν δε παραμονή σε ισχύ των καταργούμενων διατάξεων του ν. 4337/2015…».  

Σε ότι αφορά στις επίμαχες διατάξεις που... ξεψηφίζονται αυτές είναι:

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 (Α' 120), όπως ισχύει, η φράση «και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά δικαιούνται:» αντικαθίσταται με τη φράση «αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά δικαιούνται:».

γ. Στο τέλος του έκτου στίχου της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015» αντικαθίσταται με τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά».