Πιάστηκε αδιάβαστος ο υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης, ή ήταν εκ του πονηρού σκεπτόμενος; Κι αυτό γιατί μίλησε για δημοψήφισμα χωρίς να έχει διαβάσει ή ξεχνώντας τεχνηέντως το Σύνταγμα, στο οποίο με το άρθρο 2 ρητά αναφέρεται ότι δημοψήφισμα δεν γίνεται για τα δημοσιονομικά, εκτός κι αν πουν το ''ΝΑΙ'' τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών. 

«Το ερώτημα που θα διατυπωθεί θα είναι ερώτημα που αφορά τα θεμελιώδη συμφέροντα του ελληνικού λαού εν όψει της συγκεκριμένης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης», έλεγε χαρακτηριστικά ο Χάρης στη Βουλή. Ακολούθησε η δήλωση - άδειασμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Ηλία Μόσιαλου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δημοψήφισμα για τη δημοσιονομική λύση δεν σχεδιάζεται και ότι ο κ. Καστανίδης προέβη σε τέτοιου είδους εξαγγελίες στο πλαίσιο κοινβουλευτικής διαδικασίας. 

Λοιπόν, για να μην βρεθείτε ξανά κύριε υπουργέ σε σύγχυση  παραθέτουμε το επίμαχο άρθρο του Συντάγματος. Ιδού και καλή ανάγνωση: 

«2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει με διάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειoψηφίας τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, πoυ λαμβάνεται με πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.
Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισμός της Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ίδια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo».