Τη ρύθμιση για διαγραφή των ανεξόφλητων τόκων των δανείων των κομμάτων, απαλείφουν από το κείμενο της τροπολογίας που κατέθεσαν οι γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, Μ. Καρχιμάκης και Α. Λυκουρέντζος.  Όπως ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο γενικός γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Τασούλας, ανεξάρτητα από το αν θα γίνει δεκτή η όχι η κοινή τροπολογία για τη ρύθμιση των κομματικών δανείων, το σημείο στο οποίο αναφέρεται «διαγραφή ανεξόφλητων τόκων» διαγράφεται από το κείμενο. 


Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο θα προέβλεπε:    

1.Απαγορεύεται από 1.1.2012 στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων να εκχωρούν προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης τους συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς των άρθρων 1 και 3 του ν. 3023/2002, όπως αυτός ισχύει.   

Τυχόν εκχωρήσεις που υπερβαίνουν το ποσοστό του προμηνούμενου εδαφίου περιορίζονται στο ποσοστό αυτό.       

2.Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων ή πιστώσεων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2011 από πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς με εκχώρηση των μελλοντικών ποσών της παραγράφου 1 του παρόντος προς εξασφάλισή τους, αφού διαγραφούν οι τυχόν ανεξόφλητοι τόκοι, ρυθμίζεται να εξοφληθεί ολοσχερώς σε ετήσιες τοκοχρεωλυτικέ δόσεις και με σταθερό επιτόκιο 4%.   

Για πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς των οποίων οι δανειακές υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν τα 20.000.000 ευρώ, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανέρχονται στο 20% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούνται.   

Για πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς των οποίων οι δανειακές υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα 20.000.000 ευρώ, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανέρχονται στο 50% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούνται.   

Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει απευθείας σε καθέναν από τους εκδοχείς, κατά την αναλογία ενός εκάστου, τη συμφωνηθείσα τοκοχρεωλυτική δόση, το δε απομένον ποσό της παραγράφου 1 του παρόντος θα καταβάλλεται στα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς. Τα ανωτέρω ποσά θα προσδιορίζονται κάθε φορά στην ΚΥΑ του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Ν. 3023/2002.    

Ειδικά από τα οφειλόμενα και μη καταβληθέντα ακόμη ποσά της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2011, σε κάθε εκδοχέα καταβάλλονται μόνον τα οφειλόμενα ποσά τόκων μέχρι 31.12.2011 και τα υπόλοιπα ποσά καταβάλλονται στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς.
TAGS