Χιλιάδες φορείς του Δημοσίου, συγκεκριμένα 23.000, που διογκώνουν το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, αναμένεται να βρεθούν στο "μικροσκόπιο" ιδιωτών προκειμένου να αποτιμηθεί το έργο που παράγουν, το κόστος λειτουργίας τους και το προσωπικό που διαθέτουν.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν σε σημερινό τους δημοσίευμα τα "Νέα", το υπουργείο Εσωτερικών, με νομοσχέδιο, προχωρεί στην άμεση κατάργηση επτά φορέων του Δημοσίου και στη συγχώνευση έντεκα άλλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των, μέχρι στιγμής, συγχωνεύσεων και καταργήσεων δημόσιων φορέων "γλύκαναν" την κυβέρνηση, η οποία με μελέτη που πραγματοποιεί το γραφείο του Αντιπροέδρου, κ. Πάγκαλου, επιταχύνει τη διαδικασία και σε άλλους φορείς με στόχο "τη μείωση των φορέων του Δημοσίου, ώστε να περιοριστούν οι δαπάνες, να εξορθολογιστούν οι δράσεις και να παραχθεί καλύτερο αποτέλεσα προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας".

Το έργο που υπολογίζεται στα 30 εκατοµµύρια ευρώ θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα περιλαµβάνει µια σειρά από δράσεις που κρίθηκαν από τις υπηρεσίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης – ο οποίος έχει αναλάβει την όλη προσπάθεια για την περιστολή των δαπανών του Δηµοσίου (από τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις των 66 φορέων που έχουν γίνει ήδη, το όφελος του Δηµοσίου υπολογίζεται στα 10,5 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως) – ως αναγκαίες ώστε να διευκρινιστεί η αποτελεσματικότητα του κάθε φορεά.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι δράσεις αυτές είναι:

-Ηλεκτρονικό µητρώο φορέων του Δηµοσίου µε επικαιροποιηµένα στοιχεία
-Καταγραφή της πραγµατικής δραστηριότητας του συνόλου των φορέων
-Αναδιατύπωση θεσµικού και νοµικού πλαισίου
-Διατύπωση γενικής µεθοδολογίας (οδικού χάρτη) για συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του Δηµοσίου
-Κατηγοριοποίηση φορέων σε οµάδες, σύµφωνα µε κριτήρια:
20 µελέτες σκοπιµότητας, µία για κάθε οµάδα φορέων
20 δηµόσιες ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις µε ενσωµάτωση σχολίων
20 νοµοθετικές παρεµβάσεις
50 εκτελέσεις απόφασης συγχώνευσης ή κατάργησης
50 business plans για νέους φορείς που θα προκύψουν από συγχώνευση
50 υπηρεσίες υποστήριξης αρχικής λειτουργίας νέων φορέων
-Πληροφοριακό σύστηµα για τη διαχείριση του συνόλου των συγχωνεύσεων και την παρακολούθηση των χρόνων υλοποίησης
-Ολοκληρωµένο σχέδιο δηµοσιότητας µε εκδηλώσεις, ενηµερωτικό υλικό, καταχωρίσεις και πλήρη δικτυακό τόπο για πληροφόρηση των πολιτών.

Σημαντικό εμπόδιο αποτελούν τα προβλήματα που εντοπίζονται στη διαδικασία απογραφής των, εν λειτουργία, δημόσιων φορεών.

Ειδικότερα, στο στενό δηµόσιο τοµέα κατά τους υπολογισµούς υπάρχουν σήµερα εν λειτουργία περί τους 1.500 φορείς και η πρόταση προβλέπει µέσο κόστος ανά φορέα περίπου 13.500 ευρώ προκειµένου να γίνουν όλες οι αναγκαίες µελέτες, οι διαδικασίες καταργήσεων και συγχωνεύσεων σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τη διευθέτηση των εγκαταστάσεων και των υποδοµών των φορέων αυτών κ.λπ.

Ενα πρόχειρο μητρώο φορέων που έχει δημιουργηθεί από τις υπηρεσίες του γραφείου του κ. Πάγκαλου αναφέρει ότι οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα (δεν περιλαμβάνονται δηλαδή σ’ αυτό το μητρώο ∆ΕΚΟ, τράπεζες, οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κλπ.) ανέρχονται σε 1.800.

Η γενική παραδοχή όμως είναι ότι, όπως συνέβαινε και με τους δημοσίους υπαλλήλους πριν την απογραφή, είναι αδύνατον το ∆ημόσιο να εξακριβώσει πόσοι είναι οι φορείς που διαθέτει και πολύ περισσότερο πόσο κοστίζουν, τι έργο παράγουν και άλλα παρόμοια.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα στα "Νέα", για το θέμα έχουν γίνει αλλεπάλληλες συνεργασίες του κ. Πάγκαλου µε τη γενική γραμματέα του Πρωθυπουργού, Ρ. Βάρτζελη και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σύντοµα σε σύσκεψη υπό τον Γ. Παπανδρέου.

Ποιοι φορείς συγχωνεύονται:

1. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) µε Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

2. ΕΤΑΤ (Εταιρεία Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιοµηχανίας Τροφίµων Α.Ε.) - ΕΦΕΤ 3. Οργανισµός Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» µε Οργανισµό Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Ελαιώνα Αττικής και Φορέα ∆ιαχείρισης και Ανάπλασης του ποταµού Κηφισού Αττικής.

4. Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΣ∆∆) µε Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ)

5. ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικο Ιδρυµα Αγροτικής Ερευνας) - ΟΠΕΓΕΠ (Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων)

Ποιοι φορείς καταργούνται:

1. Εθνικός Οργανισµός Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ)

2. Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού (ΕΚΕΘΕΧ)

3. Εργο Πολιτών 4. Οπερα ∆ωµατίου Θεσσαλονίκης 5. Κέντρα Εργαζόµενης Νεότητας 6. Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας (ΚΕΙΠ)

7. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)