Τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί πλήρους απουσίας κοινοβουλευτικού και κοινωνικού ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ αντέκρουσε το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3986/2011, η Επιτροπή της Βουλής για τις ΔΕΚΟ διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Δ.Σ. του Ταμείου.

Επίσης, συνεχίζει, κατά την εξέλιξη των διαδικασιών αποκρατικοποίησης, η Βουλή ενημερώνεται επίσημα, σε ειδικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, για τα βασικά σημεία των διαδικασιών αξιοποίησης κρατικών ΔΕΚΟ και τις εν γένει δραστηριότητες του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα ακόμη με το υπουργείο, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός του κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζητούνται στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής.

Το ΥΠΟΙΚ υπενθυμίζει επιπλέον ότι έχουν απαντηθεί, από τον υπουργό Οικονομικών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΤΑΙΠΕΔ, περισσότερες από 80 γραπτές ερωτήσεις βουλευτών για θέματα αρμοδιότητας του Ταμείου.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται  έχει απαντηθεί από τον υπουργό Οικονομικών επίκαιρη ερώτηση του κ.Τσίπρα με θέμα τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ έχουν κατατεθεί, σε συνέχεια αίτησης κατάθεσης εγγράφων, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου με θέμα το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκθέσεις ελέγχου του αρμόδιου ορκωτού ελεγκτή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των μελών του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ οικονομικού έτους 2012.

Το υπουργείο υπογραμμίζει επιπρόσθετα ότι σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του, το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

«Σύμφωνα με το νόμο, τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων κατευθύνονται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Κάθε φάκελος (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των οργάνων του ΤΑΙΠΕΔ, των  εκθέσεων, παρουσιάσεων και εισηγήσεων των συμβούλων, μελετών, σχεδίων κλπ) υποβάλλεται στο τέλος κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, και πάντοτε πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για διεξοδικό έλεγχο», διαβεβαιώνει.

Υπενθυμίζει τέλος ότι το ΤΑΙΠΕΔ υποβάλλει προς έγκριση, εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου και συντάσσει και αναρτά στην ιστοσελίδα του τριμηνιαίες εκθέσεις.