Με την παρουσία του, στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι η πάταξη των φαινομένων της διαφθοράς, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον ίδιο και την κυβέρνηση. 

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία προήδρευσε ο Ιωάννης Τέντες, τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης μίας από τις γενεσιουργές αιτίες της διαφθοράς, που είναι οι πολύπλοκες και πολυάριθμες διαδικασίες στη Δημόσια Διοίκηση. «Κάθε περιττή υπογραφή, κάθε άδεια η οποία δεν είναι πραγματικά απαραίτητη, κάθε περίπλοκη διαδικασία μπορεί να είναι εν δυνάμει εστία διαφθοράς», είπε. Η δε απλοποίηση των διαδικασιών αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κάτι που, άλλωστε, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. 

Ο υπουργός επεσήμανε ότι «η μεταρρυθμιστική ατζέντα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν περιορίζεται μόνο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στους πιστωτές. Η απλοποίηση των διαδικασιών αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή του Υπουργείου. Είμαι πεπεισμένος ότι με τον τρόπο της μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της διαφθοράς και με την παρουσία μου εδώ θέλω να σηματοδοτήσω την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου μας και των υπηρεσιακών παραγόντων σε αυτή την προσπάθεια, η οποία φυσικά δεν γίνεται μόνο από το δικό μας υπουργείο, γίνεται σε συνεννόηση με πολλά άλλα Υπουργεία». Πρόσθεσε ότι «μεγάλος αριθμός διοικητικών διαδικασιών έχει απλουστευθεί την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αποτελεί εκ νέου αντικείμενο νέων παρεμβάσεων απλούστευσης». 

Λιγότερη Γραφειοκρατία  

Μάλιστα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδωσε και ορισμένα παραδείγματα δράσεων για την απλούστευση και τη μείωσης της γραφειοκρατίας, μεταξύ των οποίων είναι:

- Κατάργηση της υποβολής Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης από 15 διαδικασίες (π.χ. άδεια γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου κ.λπ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας για τους πολίτες που διεκπεραιώνουν αιτήσεις μέσω ΚΕΠ. 

- Η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου έχει αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σε 150 και πλέον διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ.λπ. Το πιστοποιητικό περί μη άσκησης δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη για όλες τις διαδικασίες του δημοσίου. 

Έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ή υποβολή πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο ΤΕΕ. Έχει, επίσης, καταργηθεί και αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση το Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση για τη διαδικασία αναγγελίας μεσίτη αστικών συμβάσεων.

Στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν αντικατασταθεί με δύο υπεύθυνες δηλώσεις οι δύο ένορκες βεβαιώσεις. Στη διαδικασία της διενέργειας επιθεωρήσεων από τα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Κινηματογράφων και Θεάτρων έχουν αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση τα ακόλουθα: Φωτοαντίγραφο της άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου (σύμφωνα με το ΠΔ 256/91), δήλωση του μηχανολόγου - εγκαταστάτη για τη λειτουργία των συστημάτων με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης, τελευταίος λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ για το δίκτυο πυρκαγιάς, βεβαίωση του ιδιώτη μηχανικού ότι έχει γίνει συντήρηση των κλιματιστικών, των μηχανημάτων αερισμού, εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης.

- Καταργήθηκε η υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων Αστυνομικών Δελτίων Ταυτότητας σε διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ. Σε μεγάλο αριθμό διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ, η καταβολή τυχόν παραβόλου αποδεικνύεται μέσω της αποστολής σκαναρισμένου αντιγράφου της απόδειξης.

- Έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση 76 πιστοποιητικά π.χ. αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών (6), Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(13), Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (6), Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (14), Εθνικής 'Αμυνας (1) κ.λπ. Επίσης, έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου 121 δικαιολογητικά π.χ. αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (15), Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (78) κ.λπ.

- Οι 395 εκ των 411 διαδικασιών που έχουν ενταχθεί στα ΕΚΕ, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, έχουν ενταχθεί στη σιωπηρή έγκριση και στην πλειοψηφία αυτών έχει συντμηθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης. Στις 1.000 και πλέον διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ έχει τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτήσεων από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία.

- Έχουν καταρτισθεί έντυπα αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων για τις 1.000 και πλέον διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ και για 411 για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΕΚΕ σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.
- Ο πολίτης μπορεί μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ να υποβάλει αίτηση και να παραλάβει ηλεκτρονικά 13 πιστοποιητικά. Επίσης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις 411 διαδικασίες που αφορούν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ.

- Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αναθέσει στον ΟΟΣΑ την εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη των πιο επιβαρυντικών υποχρεώσεων πληροφόρησης των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο. Μετά την καταγραφή των πλέον επιβαρυντικών και «ενοχλητικών» υποχρεώσεων πληροφόρησης, ο ΟΟΣΑ θα επισημάνει ποιες από τις υποχρεώσεις αυτές προκαλούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη και θα προτείνει την κατάργησή τους προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό βάρος κατά 25% και να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας.