Μηχανισμούς διυπουργικής συνεργασίας για την ταχύτερη επίλυση ζητημάτων και υλοποίηση πολιτικών, εγκαινιάζει η κυβέρνηση, αρχής γενομένης από τη σύσκεψη των Γενικών Γραμματέων όλων των υπουργείων που συγκάλεσε ο γ.γ. Συντονισμού Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήθους ζητημάτων και πρωτοβουλιών διυπουργικής φύσεως που χρονίζουν λόγω εμπλοκής τους στην υπηρεσιακή αλυσίδα και η ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο για τον ρόλο της Γ.Γ. Συντονισμού.

Προκειμένου να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων, με προφανή οφέλη για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, τα υπουργεία θα αποκτήσουν μόνιμες δομές επικοινωνίας και θα αξιοποιήσουν πόρους του ΕΣΠΑ για την αξιολόγηση των δημοσίων φορέων και οργανισμών.

Όπως αποφασίσθηκε, στο εξής θα συγκαλούνται από τον κ. Βαρτζόπουλο τακτικές και κατά περίπτωσιν συσκέψεις συνεργασίας για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων σε επίπεδο γενικών γραμματέων υπουργείων, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες, θα συμμετέχουν και υπηρεσιακά στελέχη. Στόχος των διαβουλεύσεων αυτών είναι να απελευθερώνονται σε διοικητικό επίπεδο οι διαδικασίες και να αίρονται οι λόγοι των καθυστερήσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων και την προώθηση των διυπουργικών δράσεων.

Στις συσκέψεις θα αναλαμβάνονται δεσμεύσεις από τα επί μέρους υπουργεία και θα τηρούνται πρακτικά. Σε περιπτώσεις που τα εμπόδια δεν αίρονται και παρουσιάζονται εμπλοκές, τα ζητήματα θα παραπέμπονται στον πρωθυπουργό, ώστε να επιλυθούν σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου.

Προκειμένου να εγκαινιαστεί η νέα πρακτική στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Βαρτζόπουλος ζήτησε από τους γενικούς γραμματείς να υποβάλουν σημειώματα με ιεραρχημένα ζητήματα που αναζητούν λύση σε διυπουργικό επίπεδο.

Αποφασίστηκε, εξάλλου, η λειτουργία διυπουργικών επιτροπών για θέματα στα οποία εμπλέκονται περισσότερα υπουργεία, με τη συμμετοχή των γενικών γραμματέων τους, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων αναλόγως των αναγκών και αντικείμενο ζητήματα που ανακύπτουν από τις τρέχουσες εξελίξεις. Στη δημιουργία και λειτουργία των επιτροπών αυτών την πρωτοβουλία θα αναλαμβάνει κατά περίπτωση το υπουργείο, στις αρμοδιότητες του οποίου κυρίως εμπίπτει το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ θα τελούν υπό την εποπτεία της ΓΓΣ που θα παίζει συντονιστικό ρόλο. Στόχος είναι η ταχύτερη επίλυση ζητημάτων και υλοποίηση πολιτικών, όπου παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας στη συνεργασία μεταξύ υπουργείων, μέσα και από την ενίσχυση του ρόλου της δημοσιοϋπαλληλικής πυραμίδας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η ΓΓΣ θα θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστημα που θα διευκολύνει τον συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, διασφαλίζοντας άμεση αμφίδρομη ενημέρωση.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία υπηρεσιακών δομών επικοινωνίας σε κάθε υπουργείο, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την επικοινωνιακή διάχυση των δράσεων των υπουργείων και θα λειτουργούν και σε συνεργασία με τα υπάρχοντα γραφεία Τύπου, σύμφωνα με σχέδιο που έχει επεξεργασθεί η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Οι νέες μονάδες θα είναι αυστηρά υπηρεσιακού χαρακτήρα και θα στελεχωθούν από δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται πλήθος πτυχιούχων επικοινωνιολόγων και δημοσιογράφων. Αντικείμενό τους θα είναι η διαχείριση της επικοινωνίας σε θέματα που αφορούν τις δράσεις των υπουργείων, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ισχύουσες πολιτικές. Οι νέες δομές, που θα συσταθούν με την επίβλεψη της αρμόδιας ΓΓΕΕ και του γ.γ. Ανδρέα Κατσανιώτη αλλά θα ενταχθούν οργανικά στα επί μέρους υπουργεία, θα διασφαλίσουν την ύπαρξη "θεσμικής μνήμης" στις υπηρεσίες, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο να αλλάζει στο σύνολό της επικοινωνιακή δομή στα υπουργεία μαζί με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας.

Τέλος, νέα ώθηση στην κρίσιμη αποστολή της αξιολόγησης των φορέων του Δημοσίου δίδεται μέσω ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, τα υπουργεία θα μπορέσουν να επωφεληθούν από κονδύλια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ώστε να προχωρήσουν σε συνολική και εξ αρχής αξιολόγηση των εποπτευόμενων οργανισμών, ως προς τη σκοπιμότητα και τη λειτουργία τους, αντλώντας πόρους και προσφεύγοντας σε τεχνική βοήθεια.