Γράφει η Τιτίκα Ανουσάκη

Μπορεί οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής να «φόρεσαν» χειροπέδες και να έχει ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία εναντίον τους ωστόσο παραμένουν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου με ό,τι προνόμια αυτό συνεπάγεται. 

Η πρωτόγνωρη για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία σύλληψη αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος και βουλευτών του έχει προκαλέσει δέος αλλά και ερωτήματα ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε αλλά και τις εξελίξεις που μπορεί να προκληθούν και να δρομολογηθούν. 

Ως προς τη διαδικασία της σύλληψης χωρίς να έχει προηγηθεί άρση της βουλευτικής ασυλίας οι περισσότεροι Συνταγματολόγοι συμφωνούν στο ότι δεν τίθεται θέμα βουλευτικής ασυλίας διότι τα κακουργήματα για τα οποία κατηγορούνται θεωρούνται αυτόφωρα. 

Οι βουλευτές που συνελήφθησαν πάντως δεν χάνουν τυπικά την ιδιότητα του βουλευτή καθώς  όπως εξηγεί στο newpost ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Ανδρέας Δημητρόπουλος θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου που θα επισύρει ως παρεπόμενη ποινή, τη στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.. Ως εκ τούτου μπορούν μεν να διατηρήσουν τη βουλευτική τους ιδιότητα ωστόσο δεν μπορούν να παρίστανται στο κοινοβούλιο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού της Βουλής «Oι Boυλευτές κατά των oπoίων εκκρεμoύν ενστάσεις για την εγκυρότητα της εκλoγής τoυς, κατά τo άρθρo 58 τoυ Συντάγματoς και τoν εκάστoτε ισχύoντα εκλoγικό νόμo, ή αιτήσεις έκπτωσης από τo βoυλευτικό αξίωμα, κατά τα άρθρα 55 παρ. 2 και 57 του Συντάγματος ή εκθέσεις του κατά το άρθρο 29 παρ. 2 τoυ Συντάγματoς ειδικού οργάνου που διαπιστώνει παράβαση των διατάξεων, οι οποίες συνιστούν λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα κατά το άρθρο αυτό, συμμετέχoυν νόμιμα στις εργασίες της Boυλής έως τη δημoσίευση της oριστικής απόφασης τoυ Aνώτατoυ Eιδικoύ Δικαστηρίoυ τoυ άρθρoυ 100 τoυ Συντάγματoς, με την oπoία ακυρώνεται η εκλoγή ή διαπιστώνεται η έκπτωση από τo βoυλευτικό αξίωμα».

Σύμφωνα μάλιστα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 «οι κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo Boυλευτές εκπληρώνoυν όλα τα καθήκoντά τoυς και απoλαύoυν της πρoστασίας και των δικαιωμάτων πoυ αναγνωρίζoυν στo αξίωμα τoυ Boυλευτή τo Σύνταγμα, o Kανoνισμός της Boυλής και oι νόμoι».

Αυτό σημαίνει πως οι βουλευτές ακόμα και αν προφυλακιστούν θα διατηρήσουν τόσο την ιδιότητά τους του μέλους του ελληνικού κοινοβουλίου όσο και υα προνόμια που πηγάζουν από αυτή.