Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια σειρά τροποποιήσεων στο διοικητικό μέρος του κανονισμού της Βουλής.

Μεγάλο κομμάτι των αλλαγών αφορούν την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής αποφάσεων, εγκυκλίων, αμοιβών επιτροπών, εκθέσεων, αποφάσεων, ανάθεσης εκτέλεσης έργων και προμηθειών κλπ. Θα αναρτώνται, επίσης, ανά τρίμηνο πίνακες με τον αριθμό του προσωπικού της Βουλής ανά κατηγορία.

Τροποποιήσεις ψηφίστηκαν και για το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους, που υποστηρίζει το έργο των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, το οποίο -σύμφωνα με τη νέα διάταξη- θα δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στον ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ωστόσο, του συγκεκριμένου Γραφείου έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να δημοσιεύονται και άλλες εκθέσεις εκτός από την τριμηνιαία παρακολούθηση του προϋπολογισμού, καθώς και προβλέψεις- εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά μεγέθη. Άλλωστε, στη βάση αυτής της πρόνοιας, μόλις χθες δημοσιεύθηκε και το σημείωμα του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής για το δημόσιο χρέος μετά το 2014.

Πάντως, ο γενικός γραμματέας της Βουλής, Θανάσης Παπαϊωάννου, ερωτηθείς αν περιορίζεται το εύρος των δημοσιεύσεων μελετών του Γραφείου αυτού, διαβεβαίωσε ότι «θα δημοσιεύονται τα πάντα».

TAGS