Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).

Η τροπολογία υπάγει τα δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία της κάθε ΑΕΕΑΠ (σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της) στο πεδίο των επιτρεπόμενων επενδύσεων διαθεσίμων της και διευρύνει την έννοια της ακίνητης περιουσίας στην οποία μπορεί να επενδύει η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εντάσσοντας σ' αυτήν και τα οικόπεδα πάνω στα οποία μπορούν να εγερθούν κτίσματα που να εξυπηρετούν τους σκοπούς της). 

Επίσης, με την τροπολογία επεκτείνεται η δυνατότητα επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%, σε μετοχές ή μερίδια κάθε είδους εταιρείας εξαιρουμένων των προσωπικών, καθώς και σε μετοχές ή μερίδια των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.
 
Ορίζεται ακόμα πως η κάθε ΑΕΕΑΠ οφείλει να εισάγει υποχρεωτικά τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, μέσα σε δύο χρόνια από τη σύστασή της.

TAGS