Ρεπορτάζ: Ορέστης Αποστολόπουλος

Την επικύρωση της συμφωνίας δύο ενήλικων προσώπων με συμβολαιογραφικό έγγραφο, περιλαμβάνει η τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το σύμφωνο συμβίωσης.

Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τροποποίηση του νόμου 927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328). 

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ «το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 3719/2008 “Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις“ (Α241) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο». 

Το ΠΑΣΟΚ στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «με την προτεινόμενη προσθήκη - τροπολογία προβλέπεται η τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3 του ν. 3719/2008, ούτως ώστε να είναι πλέον δυνατή η σύναψη συμφώνου συμβίωσης και από πρόσωπα του ίδιου φύλου. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα ακόμη βήμα στην πραγματική κατοχύρωση της ισοπολιτείας για όλους, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού».

Παράληλλα προσθέτει ότι «η νομική ρύθμιση της δυνατότητας δύο προσώπων που συμβιώνουν να οργανώσουν την κοινή ζωή τους με τρόπο θεσμικά κατοχυρωμένο, ήταν μία αναγκαία και χρήσιμη καινοτομία σε μία εποχή όπου όλο και περισσότερα ζευγάρια, ζουν σε ελεύθερη ένωση. Ο αποκλεισμός ωστόσο της δυνατότητας σύναψη τέτοιου συμφώνου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιοσδήποτε άλλης πρόβλεψης νομικής κατοχύρωσης των σχέσεων συμβίωσης μεταξύ τέτοιων προσώπων, αφήνει ένα κενό στην οφειλόμενη με βάση το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβσης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού τους βίου».

Το κενό αυτό διαγνώστηκε πρόσφατα και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο καταδίκασε τη χώρα μας (απόφαση 7ης Νοεμβρίου 2013, Βαλλιανάτος και λοιποί κατά Ελλάδας) για παραβίαση των άρθρων 8 και 14 της Ε.Σ.Δ.Α., κρίνοντας ότι συνιστά απαγορευμένη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και αθέμιτη παρέμβαση στον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο των προσώπων του ίδιου φύλου που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά τη συμβίωσή τους, η θέσπιση του του συμφώνου μόνο για τα ετερόφυλα ζευγάρια.

«Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, εννέα συνολικά εξ αυτών έχουν θεσπίσει τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και δεκαεπτά τη νομικά κατοχυρωμένη συμβίωση ως δικαίωμα και των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ μόνο άλλο ένα κράτος, πλην της Ελλάδας, επιφυλάσσει τη νομικά κατοχυρωμένη συμβίωση αποκλειστικά για τα ετερόφυλα ζευγάρια» επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.