Με όλες τις προσαρμογές που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθήθηκε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του καθεστώτος για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ενδεικτικό της προσαρμογής του υπουργείου στις υποδείξεις της Κομισιόν είναι ότι από το τελικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έχει αφαιρεθεί το άρθρο 14 που αφορούσε στις αρμοδιότητες του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που του έδιναν αυξημένες αρμοδιότητες καθιστώντας τον ''τύποις'' επικεφαλή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία σημειώνεται ότι είναι ανεξάρτητη αρχή.

Με το τελικό σχέδιο νόμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατηρεί την αρμοδιότητα που είχε έως τώρα να επιβάλλει πρόστιμο όταν διαπιστώνει παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι στο αρχικό σχέδιο νόμου του υπουργείου η Επιτροπή μπορούσε να επιβάλλει πρόστιμο σε κάποια επιχείρηση μόνο στην περίπτωση που η τελευταία υποτροπίαζε.

Ακόμη, η διάταξη που αφορούσε στη δυνατότητα παροχής πληροφοριών (χωρίς κανένα περιορισμό) προς τον υπουργό για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμορφώθηκε και το τελικό κείμενο αναφέρει ότι μπορούν να χορηγηθούν στον υπουργό "πληροφορίες γενικής φύσης, με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου και εφόσον οι ζητούμενες πληροφορίες δεν αφορούν στοιχεία που εμπίπτουν στην ερευνητική διαδικασία ή σε υποβληθείσες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιείκειας".

Επίσης ορίζεται ότι η επιτροπή είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνει η προτεραιοποίηση της εξέτασης των υποθέσεων και όχι ο εποπτεύων υπουργός, όπως προβλεπόταν στο αρχικό νομοσχέδιο ενώ ορίζεται ότι το σύστημα μοριοδότησης αποτελεί εσωτερικό εργαλείο για το χειρισμό των υποθέσεων της επιτροπής και τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν θα δημοσιοποιούνται.

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ορίζεται ότι στη θέση τους θα διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αν και στο αρχικό κείμενο του υπουργείου υπήρχε η αναφορά (στο άρθρο 52) ότι εντός δύο μηνών από την εφαρμογή του νόμου θα ξεκινούσε η διαδικασία διορισμού των μελών της επιτροπής.

Ακόμη, σύμφωνα με το τελικό νομοσχέδιο ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής θα επιλέγονται από τη Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής και όχι από το υπουργικό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Σύμφωνα με το υπουργείο το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί να ενισχύσει θεσμικά τον ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα αποτελεσματικής και ταχύτερης λειτουργίας της.