Τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στους τομείς της μετανάστευσης και ασύλου στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης υπογράμμισε, ότι η Ελληνική Προεδρία θα εστιάσει τις προσπάθειές της σε μια ευρωπαϊκή ολιστική προσέγγιση και διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής με παράλληλες δράσεις για την άμβλυνση των συνεπειών της παράνομης μετανάστευσης, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός επεσήμανε, ότι η Ελληνική Προεδρία προσβλέπει στην ενίσχυση των πολιτικών που σχετίζονται με τη μετανάστευση, στο πλαίσιο της σφαιρικής προσέγγισης της ΕΕ για τη μετανάστευση ("EU Global Approach to Migration" - «Σφαιρική προσέγγιση της ΕΕ για τη Μετανάστευση»).

Η Ελληνική Προεδρία θα εργαστεί για την προώθηση σημαντικών ζητημάτων, όπως είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των βαρών που προκύπτουν από τις μεικτές μεταναστευτικές ροές. Επίσης έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των πολιτικών των επιστροφών/επανεισδοχών υπηκόων τρίτων χωρών, με αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης από την ΕΕ.

Παράλληλα, προωθείται η διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων για την μετά-Στοκχόλμη εποχή και η επικαιροποίηση του «Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για την Αντιμετώπιση της Μεταναστευτικής Πίεσης - Στρατηγική Αντίδραση», με έμφαση σε μέτρα καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Ακόμη η ελληνική προεδρία θα επικεντρωθεί στη δίκαιη κατανομή των βαρών και τη συνεργασία των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε όλο το φάσμα της πολιτικής για το άσυλο και την μετανάστευση.

Για το σκοπό αυτό, η Ελλάδα θα εργαστεί, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες (προέλευσης και διαμετακόμισης) σε όλα τα θέματα που άπτονται της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης της μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, θα προωθηθεί η εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των βαρών (burden sharing) σε εκείνα τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερη πίεση, λόγω των μεικτών μεταναστευτικών ροών.

Τέλος, αναφερόμενος στην υπογραφή στις 16 Δεκεμβρίου της Συνθήκης Επανεισδοχής μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, ο υπουργός δημόσιας τάξης είπε, ότι «η Ελλάδα πίεζε από την αρχή και η συμφωνία θα βοηθήσει εξαιρετικά στην αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών που έρχονται στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας". "Νομίζω, ότι έχουμε πολλά και σημαντικά αποτελέσματα που δείχνουν την τεράστια πρόοδο και τα σημαντικά επιτεύγματα της Ελληνικής Κυβέρνησης», κατέληξε.