Η σημερινή ανάγκη προσδιορίζεται στη δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης, η οποία θα δίνει έμφαση σε μια μακρόπνοη συνεχή μαθησιακή διαδικασία, εκκινώντας από την προσχολική ηλικία έως και την τρίτη ηλικία και θα καλύπτει κάθε μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα διέπεται από τις ουμανιστικές αρχές της κοινωνικής ισοτιμίας και της κοινωνικής συνοχής.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, παρουσιάζοντας ενώπιον της Επιτροπής CULT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στο τομέα της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας.

Όπως είπε, αυτές διαρθρώνονται στους εξής θεματικούς πυλώνες:

  • διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • αποτελεσματική και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση
  • κοινωνική συνοχή και
  • νεολαία, πολιτισμός και επιχειρηματικότητα καθώς και διεύρυνση και εμβάθυνση του διαρθρωμένου διαλόγου για τους νέους.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η εκπαίδευση είναι καταλυτικός μοχλός της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης της ανεργίας και καταλήγοντας σημείωσε: 

«Η παιδεία της Ευρώπης, όπως και η παιδεία για, αλλά και με, την Ευρώπη, συμβάλλει στην αναζωογόνηση του ίδιου του ενωσιακού ιδεώδους: στη διάπλαση μιας Ευρώπης, ικανής να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με όραμα, σχέδιο και αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης όπως η παρούσα. Η δε αλληλεγγύη είναι κομβικής σημασίας, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση, οι δημογραφικές μεταβολές, οι περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά και οι ρυθμοί με τους οποίους μεταβάλλονται οι παγκόσμιες σταθερές, αναδεικνύουν την ανάγκη αμοιβαίων συνεργιών με προσήλωση στο κοινό μας συμφέρον».