Η ανάπτυξη πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας των κρατών-μελών της ΕΕ και η εφαρμογή πολιτικών που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συνοχής στις κοινωνίες των κρατών-μελών με ταυτόχρονη καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αποτελούν τις κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. 

Στη σχετική ενημέρωση προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, κατά την παρουσίαση, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, των προτεραιοτήτων της ελληνικής Προεδρίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Συγχρόνως, όπως σημείωσε ο κ. Μιχελάκης, η ελληνική Προεδρία θέλει να αναδείξει δυο καίρια για την Ελλάδα θέματα: Την προώθηση και την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς τα κράτη-μέλη του Νότου επιβαρύνονται επί δεκαετίες με τον κύριο όγκο των εισερχομένων στην ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών, και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών.