Τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας για την Έρευνα και το Διάστημα παρουσίασε ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, στην Επιτροπή ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως είπε ο κ. Αρβανιτόπουλος, η προεδρία θα εξασφαλίσει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» από τις αρχές του 2014 και θα αναδείξει τον «καταλυτικό του ρόλο» για την ανάπτυξη, τη συμβολή του στη δημιουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας του μέλλοντος, τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική προεδρία, επεσήμανε ο υπουργός Παιδείας, καλείται να ολοκληρώσει το Πακέτο Καινοτομίας, το οποίο, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή, περιλαμβάνει εννέα νομοθετικές πράξεις με τις οποίες θα συσταθούν ή θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τέσσερις μεγάλες Συμπράξεις Δημόσιου – Δημόσιου και 5 Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα.

Με αυτές, αναμένεται η Ευρώπη να ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της σε τομείς αιχμής και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε τομείς όπως:

-Βιομηχανίες βιολογικής βάσης

-Καινοτόμα φάρμακα

-Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

-Αεροναυτικής τεχνολογίας

-Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα

-Μετρολογία

-Ενεργός και υποστηριζόμενη διαβίωση, κυρίως για την Τρίτη ηλικία

-Κλινικές δοκιμές

-Πρόγραμμα για τις ΜΜΕ

Επιπρόσθετα η ελληνική προεδρία στοχεύει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης της Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα για τις αερομεταφορές – SESAR.

Όπως δήλωσε ο κ. Αρβανιτόπουλος, η ελληνική προεδρία, σε συνεργασία και με τη στήριξη πολλών κρατών-μελών, κυρίως από την περιοχή της νότιας Ευρώπης, θα ξεκινήσει τον πολιτικό διάλογο για μια μεγάλη Ευρωμεσογειακή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη διαμόρφωση μίας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.

Όσον αφορά στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας για την πολιτική διαστήματος, επικεντρώνονται στους εξής άξονες:

-Ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης του προγράμματος «Copernicus» ,

-Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του πλαισίου στήριξης Επιτήρησης και Παρακολούθησης του Διαστήματος «Space Surveillance and Tracking (SST)», καθώς και

-Την περαιτέρω ανάλυση του πλαισίου συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).