Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που συστήθηκε με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή του νόμου 4224/2013.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2014, προκειμένου από 1-1-2015 να εφαρμοστεί ένα μόνιμο πλαίσιο διευθέτησης των σχέσεων τραπεζών και δανειοληπτών, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Η Τράπεζα Ελλάδος παρουσίασε την προεργασία που γίνεται με στόχο την κατάρτιση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών που προβλέπεται από το νόμο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στη διαδικασία αναμόρφωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές με το θέμα δίκες.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης η πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη». Έγινε επίσης μια πρώτη συζήτηση σε σχέση με τη μεθοδολογία καθορισμού των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» (αναγκαίες δαπάνες για τη διαβίωση μιας οικογένειας πέραν όσων απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των τραπεζικών δανείων), με βάση την ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ. Δεν έγινε καμία αναφορά στο ύψος των ποσών καθώς η σχετική συζήτηση είναι σε πολύ πρώιμη φάση.