Στα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα για την πάταξη των φαινομένων απάτης και διαφθοράς έδωσε έμφαση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την πραγματοποίηση στη χώρα συνάντησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης (OLAF).

Ειδικότερα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον ορισμό Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στην εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς και στην εγκαθίδρυση θεσμών, όπως ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη λειτουργική ενδυνάμωση, στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και στη ποιοτική αναβάθμιση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και στην εγρήγορση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση διαφθοράς και απάτης, επιφέροντας, πλέον, ορατά, απτά αποτελέσματα.

«Αποτελέσματα που "επιστρέφουν" ως "μέρισμα" στην κοινωνία. Αποτελέσματα που αποτυπώνονται και στους σχετικούς διεθνείς δείκτες. Ενδεικτικά αλλά χαρακτηριστικά, η Ελλάδα, στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, ανέβηκε, κατά 14 θέσεις το 2013», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Σταϊκούρας, συνεχίζεται η προσπάθεια θεσμικής θωράκισης της καταπολέμησης της απάτης, καθώς ήδη προωθούνται μια σειρά από πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες, όπως η σύσταση Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον ορισμό του Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Απάτης και στη δημιουργία, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενός Δικτύου Συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την κατάρτιση μιας Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

«Η προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης δεν σταματά εδώ. Είναι συνεχής, συστηματική και σταθερή. Σε κάθε διάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και της δημόσιας διοίκησης. Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την άρρηκτη συνεργασία μας με την OLAF και όλες τις σχετιζόμενες ευρωπαϊκές δομές, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εγγυηθούμε ότι οι πόροι των φορολογούμενων πολιτών δαπανώνται με όσο το δυνατόν ορθολογικότερο, ορθότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Αναγνώριση των ελληνικών προσπαθειών από την OLAF

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Τζιοβάνο Κέσλερ, γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ελληνικές Αρχές για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των ταμείων της ΕΕ. Σημείωσε ότι «η καταπολέμηση της απάτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα. Η ΕΕ και οι ελληνικές Αρχές συμμερίζονται το ίδιο όραμα για την ανάγκη αποφυγής δόλιων πρακτικών και την ενίσχυση του κράτους δικαίου προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση φθάνει στα έργα για τα οποία προορίζεται και ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν πάνε χαμένα». Πρόσθεσε ότι η OLAF θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για τη χάραξη μιας σταθερής εθνικής στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης. Υπογράμμισε εξάλλου τη σημασία που έχει για τις ελληνικές Αρχές ο ορισμός Υπηρεσίας Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS), η οποία θα αποτελεί σημείο επαφής για την OLAF σε περιπτώσεις απάτης, θα παρέχει επιχειρησιακή βοήθεια στις έρευνες της OLAF, και θα συντονίζει τις εθνικές δραστηριότητες κατά της απάτης.

Ο Ουόλτερ Ντεφά, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ότι «είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής η χρηματοδότηση της ΕΕ να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και όχι να καταλήγει σε λάθος τσέπες. Οι πολίτες στην Ελλάδα δεν πρέπει να εξαπατώνται όσον αφορά τα οφέλη αυτών των σημαντικών επενδύσεων. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς».

Γενικά, με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (2014-2020) θα διατεθεί ποσό μέχρι 351,8 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στις περιφέρειες, τις πόλεις και την πραγματική οικονομία της Ευρώπης. Θα είναι το κύριο επενδυτικό μέσο της ΕΕ για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης, και τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η καταπολέμηση της παράνομης χρησιμοποίησης των ταμείων της ΕΕ αποτελεί ως εκ τούτου βασική προτεραιότητα της ΕΕ και των εθνικών Αρχών.

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο της συνάντησης υψηλού επιπέδου στην Αθήνα θα επικεντρωθούν στις μεθόδους σχεδιασμού αποτελεσματικών εθνικών στρατηγικών πάταξης της απάτης και στους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ελληνικών Αρχών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της απάτης. Θα διοργανωθεί επίσης σεμινάριο για να εφοδιαστούν οι τοπικές Αρχές με υπερσύγχρονα εργαλεία πρόληψης.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει τριπλή αποστολή: Προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργώντας έρευνες για περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, εντοπίζει και διερευνά σημαντικά θέματα που αφορούν την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων από το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τα οποία ενδέχεται να επισύρουν πειθαρχική ή ποινική δίωξη και στηρίζει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης.