Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου σε συνέντευξη Τύπου παρουσίασε σήμερα το νομοθετικό έργο της έως τώρα θητείας του τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (κατά την προεδρία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) όσο και σε Ελληνικό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Δικαιοσύνης χαρακτήρισαν το νομοθετικό έργο, αλλά και την όλη προσπάθεια νομοθετικής βελτίωσης του κ. Αθανασίου, ως «Ελληνική άνοιξη».

Όπως ανέφερε ο κ. Αθανασίου, στις ημέρες της έως τώρα Ελληνικής προεδρίας έγιναν αποδεκτά από τους Ευρωπαίους ομολόγους του τρία νομοθετήματα, ενώ έχουν δρομολογηθεί να «περάσουν» άλλα οκτώ.

Παράλληλα, κατά την έως τώρα θητεία του κ. Αθανασίου έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή 10 νομοθετήματα και αναμένεται να κατατεθούν προς ψήφιση άλλα τέσσερα.

Ειδικότερα, κατά την Ελληνική προεδρία, με την φροντίδα του κ. Αθανασίου έγιναν αποδεκτά τρία νομοθετήματα, που αφορούν:

α) Ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διαγράφονται χωρίς λόγο χρέη έως και 600 εκατ. ευρώ, επειδή οι επιχειρήσεις διστάζουν να ακολουθήσουν τις δαπανηρές και περίπλοκες διαδικασίες που θα απαιτούσε η προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού θεσπίζεται μια νέα και αυτοτελής ευρωπαϊκή διαδικασία για τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών, η οποία θα δίνει σε έναν πιστωτή τη δυνατότητα να αποτρέψει τη μεταβίβαση ή απόσυρση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορέσει ο δανειστής, όταν θα αποκτήσει δικαστικό εκτελεστό τίτλο να ικανοποιήσει την απαίτησή του. Το νέο νομοθέτημα αναμένεται να ωφελήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες.

β) Τροποποίηση του κανονισμού «Βρυξέλλες Ι». Ο κανονισμός αυτός αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι επίμαχες τροποποιήσεις έχουν σχέση με την εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ της διεθνούς συμφωνίας για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του κανονισμού Βρυξέλλες Ι.

γ) Οδηγία για την προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του Ποινικού Δικαίου. Βασικός στόχος της οδηγίας είναι να ενισχύσει την προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, αλλά και να μετριάσει τον κίνδυνο της άγρας δικαστηρίου (forum shopping).

Ακόμη, στις προτεραιότητες της Ελληνικής προεδρίας περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, η επικύρωση νέων Ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, όπως είναι ο θεσμός του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο γενικός κανονισμός προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο εκσυγχρονισμός των κανόνων που αφορούν την αφερεγγυότητα (πτώχευση) ο οποίος διευκολύνει την επιβίωση και την ανάκαμψη βιώσιμων επιχειρήσεων, η Θέσπιση κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενοποιημένου δικαίου συμβάσεων το οποίο θα ισχύει ως δεύτερο νομικό καθεστώς, σε προαιρετική βάση, παράλληλα με την εσωτερική νομοθεσία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.