Διορθώσεις στην προκήρυξη για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές εξέδωσε το ΓΕΕΘΑ.

Ειδικότερα, οι διορθώσεις είναι:

Στη σελίδα 5, η υποπαράγραφος στ (1) (β) και στ (2)

{«…(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 1994 και μεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 1 Ιανουαρίου 1994 και μεταγενέστερα»}.

Αντικαθίσταται ως εξής:

«…(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα».