Της Ελευθερίας (Ρίτας) Πικρού Μωραϊτάκη*  

H ανεργία των νέων της αποτελεί, σίγουρα, τη σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η αδράνεια των νέων υπονομεύει την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

Η στρατηγική αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας, ωστόσο, πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε χώρες όπως η Ελλάδα η παρατεταμένη κρίση, επί 5 συναπτά έτη, έχει καταφέρει ισχυρό πλήγμα στην απασχόληση των νέων. Η  ανεργία έχει διαρθρωτικό χαρακτήρα, αφού ακόμη και σε περιόδους σημαντικής οικονομικής μεγέθυνσης, η ανεργία των νέων στην Ελλάδα ήταν πολύ υψηλή, συστηματικά υψηλότερη του γενικού πληθυσμού και του κοινοτικού μέσου όρου. 

Συνεπώς, απαιτούνται νέα μίγματα πολιτικής. Αφενός ριζικές μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και την οικονομία και αφετέρου άμεσα ενεργητικά μέτρα που θα προστατέψουν τον πιο πολύτιμο πόρο μας, το ανθρώπινο δυναμικό. 

Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν την είσοδο των νέων στην απασχόληση. Με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς την Επιθεώρηση Εργασίας, την απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, την καθιέρωση ειδικού κατώτατου μισθού για νεοεισερχόμενους κ.λπ. 

Η Ελλάδα πρέπει όμως να προχωρήσει στην εφαρμογή του Youth Guarantee και στο Youth Employment Initiative. Το Youth Guarantee δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μια νησίδα στις πολιτικές μας. Πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά και επικουρικά στα μέτρα που έχουμε ήδη αναπτύξει αλλά και σε αυτά της νέας Προγραμματικής Περιόδου.  Ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο κάθε δυνατή συνέργεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποκλείσουμε ούτε ένα άτομο. 

Από πλευράς φάσματος παρέμβασης, θεωρούμε επιβεβλημένη την στήριξη όχι μόνο των εγγεγραμμένων ανέργων αλλά και των ΝΕΕΤ και μάλιστα έως την ηλικία των 29 ετών. Οι άνεργοι νέοι ηλικίας 15-29 ετών στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 31% του συνολικού αριθμού ανέργων, και οι μισοί απο αυτούς είναι ήδη μακροχρόνια άνεργοι. Ταυτόχρονα, το 37,6% των νέων ηλικίας 25-29 ετών και το 20,3% των νέων 15-24 ετών είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. 

Αναφορικά με το είδος των παρεμβάσεων θα πρέπει να αντληθεί εμπειρία και τις επιτυχημένες πρακτικές όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι η εμπειρία άλλων χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Γερμανία. 

Παράλληλα, για τους νέους που είναι αποκομμένοι από την αγορά εργασίας πρέπει να υλοποιηθούν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε δημόσιους οργανισμούς για συγκεκριμένο διάστημα, ώστε να αποκαταστήσουμε την επαφή τους με την εργασία. 

Επιπλέον, μεγάλη προτεραιότητα να δοθεί σε προγράμματα μαθητείας, διευρύνοντάς τα από πλευράς αντικειμένου αλλά και ωφελουμένων. Στόχος πρέπει να είναι να τα προσανατολίσουμε στους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας. Συμβάλλοντας στο διττό σκοπό της στήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας αλλά και της προσφοράς εργατικού δυναμικού υψηλής ζήτησης. Ώστε, παράλληλα, να αποδώσει η προσπάθειά μας από πλευράς ζήτησης εργασίας. Αναφέρομαι σε μέτρα στήριξης της δημιουργίας ΜΜΕ, με έμφαση στους πιο παραγωγικούς τομείς. 

Η χρηματοδοτική βάση αυτών των φιλόδοξων πρωτοβουλιών πρέπει να είναι διευρυμένη, ευθέως ανάλογη των προσδοκιών αλλά και των κοινωνικών προκλήσεων. Η ανεργία είναι το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της χώρας. Η εκλογή καταρτισμένων ανθρώπων στην προσεχή Ευρωβουλή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο να αξιοποιήσει η χώρα όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Στο χέρι μας είναι!

*Υποψήφιας Ευρωβουλευτού Ν.Δ.