Στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων η Ελληνική Προεδρία, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας την Πέμπτη 5 Ιουνίου, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο.

Το τελευταίο επίσημο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα εξετάσει λεπτομερώς μία εκτεταμένη ατζέντα θεμάτων. Βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας, όπως η ασφάλεια των συνόρων, η τρομοκρατία, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η αφερεγγυότητα και η μελλοντική ανάπτυξη του χώρου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθούν στο Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 5 και 6 Ιουνίου.

Εσωτερικές Υποθέσεις

Στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που θα λάβει χώρα στις 5 και 6 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, οι αρμόδιοι Υπουργοί για τις Εσωτερικές Υποθέσεις θα συζητήσουν θέματα που άπτονται της ασφάλειας των ευρωπαϊκών συνόρων, της τρομοκρατίας, καθώς και της μελλοντικής ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα ΔΕΥ.

Η Ελληνική Προεδρία, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, θα παρουσιάσει την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014, το πρόγραμμα εργασίας στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Αρχικά, στο Συμβούλιο Υπουργών θα ανταλλαγούν απόψεις επί της πρότασης Κανονισμού για την δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνεργασίας και Εκπαίδευσης για την Επιβολή του νόμου. Οι Υπουργοί θα αναζητήσουν τη χάραξη κοινής θέσης, όσον αφορά στο μέλλον της Europol και της Cepol.

Η Ελληνική Προεδρία θα ενημερώσει επί των νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, ήτοι της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, των σπουδών, της ανταλλαγής μαθητών, της αμειβόμενης και μη εκπαίδευσης, του εθελοντισμού και της εσωτερικής άμισθης βοήθειας (au pairing).

Κατόπιν, θα γίνει ο απολογισμός της αντιτρομοκρατικής διάστασης της αντιμετώπισης των ξένων μαχητών, ιδίως σε ό, τι αφορά τη Συρία, καθώς, επίσης, θα υποβληθεί προς έγκριση η αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών.

Επίσης, η Προεδρία θα ενημερώσει για την πορεία, μεταξύ άλλων, των νομοθετικών προτάσεων που αφορούν στα «Έξυπνα Σύνορα».

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης («Μπλε κάρτα της ΕΕ).

Κατά την διάρκεια της συνόδου υπό διευρυμένη σύνθεση, η Επιτροπή θα ενημερώσει, επίσης, το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των επιχειρησιακών ενεργειών της Ομάδας Δράσης (Task Force) για τη Μεσόγειο, καθώς και την συνεργασία εντός του χώρου Schengen. Οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επί των ζητημάτων αυτών.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στη Μικτή Επιτροπή Υπουργικού Επιπέδου, τις εξελίξεις σχετικά με τη πρόταση Κανονισμού για τη δημιουργία μίας νέας, ειδικής περιηγητικής θεώρησης (touring visa), καθώς και με την πρόταση Κανονισμού για την τροποποίηση του Κώδικα Θεωρήσεων.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η Ελβετική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει το Συμβούλιο των Υπουργών για τα αποτελέσματα της 7ης Συνάντησης του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη «Διεθνή Μετανάστευση και την Ανάπτυξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 14-16 Μαΐου 2014, ενώ η αντιπροσωπεία της Πολωνίας θα ενημερώσει τους Υπουργούς για τις εξελίξεις που αφορούν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων των κρατών-μελών, που ανήκουν στο χώρο Schengen, σχετικά με τα χερσαία εξωτερικά σύνορα .

Στο τέλος της ημερήσιας διάταξης της Μικτής Επιτροπής του Συμβουλίου, η Ιταλία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της επερχόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την κοινή συνεδρίαση του Συμβουλίου (Εσωτερικές Υποθέσεις και Δικαιοσύνη), οι Υπουργοί θα εξετάσουν την μελλοντική ανάπτυξη του χώρου ΔΕΥ μετά την περίοδο του προγράμματος της Στοκχόλμης και θα πραγματοποιήσουν μία τελική συζήτηση επί του σχεδίου των κατευθυντηρίων γραμμών, τις οποίες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υιοθετήσει εντός του Ιουνίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν τον οδικό χάρτη για το έργο της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Ασφάλειας για την περίοδο 2015-2019. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις συνέπειες που προκύπτουν από την ακύρωση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εκτός αυτών, οι Υπουργοί ΔΕΥ θα συζητήσουν και θα εγκρίνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ως προς την Έκθεση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στην ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Στο Συμβούλιο θα παρουσιαστούν, τέλος, η ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και η Ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA).

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων, θα υπογραφεί η Κοινή Δήλωση για τη θέσπιση της Σύμπραξης Κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, στο πλαίσιο της προώθησης της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες ιδιαίτερου μεταναστευτικού ενδιαφέροντος.