Τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014, ξεκινά στο Ζάππειο Μέγαρο, η σύνοδος της ολομέλειας και η διάσκεψη της μόνιμης επιτροπής Κτηματολογίου.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί υπό την προεδρία της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ», στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, ενώ την έναρξη των εργασιών της συνόδου θα κηρύξει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αναμένεται να συζητηθούν μία σειρά σημαντικών θεμάτων για τα ευρωπαϊκά κτηματολογικά συστήματα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επίσημων φορέων Κτηματολογίου των κρατών - μελών της ΕΕ καθώς και άλλων συναφών οργανισμών.

Η μόνιμη επιτροπή Κτηματολογίου της ΕΕ αποτελείται από τους επίσημους φορείς Κτηματολογίου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποστολή της είναι η προώθηση της ευρύτερης πληροφόρησης σχετικά με τις δραστηριότητες στον εν λόγω τομέα.

Τέλος, σημειώνεται, ότι μέσω της πληροφόρησης αυτής, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της, η επιτροπή συμμετέχει σε ευρωπαϊκές στρατηγικές και αναπτύσσει κοινές πρωτοβουλίες, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών κτηματολογικών συστημάτων των κρατών-μελών και των χρηστών τους.