Φρένο στην αδιαφανή δραστηριότητα των κυβερνητικών μελών βάζει ο κώδικας Δεοντολογίας των μελών της Κυβέρνησης που υπεγράφη χθες από τον πρωθυπουργό και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Ο Κώδικας, ο οποίος περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα, δίνει έμφαση στην διαφάνεια στις κυβερνητικές αποφάσεις και στην αποτροπή περιπτώσεων διαπλοκής των κυβερνητικών στελεχών. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας«Καθημερινή» πέραν του τρέχοντος «ασυμβιβάστου» για τα μέλη της κυβέρνησης. εισάγεται και διετής απαγόρευση στην άσκηση ιδιωτικής δραστηριότητας αν αυτή σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίστηκαν. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «για διάστημα δύο ετών από την αποχώρηση από τη θέση τους, τα μέλη της κυβέρνησης απέχουν από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων».

Ταυτόχρονα τα μέλη της κυβέρνησης θα πρέπει να αποφεύγουν να αναμειγνύονται σε οικονομικές συναλλαγές ή να αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία σχετιζόμενα με αντικείμενα για τα οποία έχουν λάβει εμπιστευτικές πληροφορίες λόγω της θέσης τους στην κυβέρνηση.

Όπως αναγράφεται στο εισαγωγικό του Κώδικα, αυτός είναι ένας οδηγός πολιτικής δεοντολογίας και όχι νομικό κείμενο.
Στο πλαίσιο αυτό,τονίζεται ότι η παραβίαση των κανόνων θα «επισύρει πολιτικές ευθύνες». 

Σύμφωνα πάντα με την «Καθημερινή» ο κώδικας περιλαμβάνει, επίσης προβλέψεις τόσο για την τήρηση της εχεμύθειας και του απορρήτου όσο και για τα δώρα που μπορεί να δέχονται τα μέλη της κυβέρνησης.  

Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως τα μέλη της κυβέρνησης «διαφυλάσσουν το απόρρητο των συζητήσεων», «απέχουν από κάθε σχόλιο ή ενέργεια που μπορεί να υπονομεύσει τη συνοχή της κυβέρνησης», «ενεργούν με πλήρη διαφάνεια», περιορισμοί που είναι επιτρεπτοί μόνον αν επιβάλλονται με νόμο και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, «αποφεύγουν ενέργειες δυνάμενες να δώσουν αφορμή σε δυσμενή σχόλια» και «δεν αποδέχονται δώρα, φιλοξενία ή άλλα ωφελήματα, εκτός αν πρόκειται για συνηθισμένη φιλοξενία και δώρα μικρής αξίας που δίδονται σύμφωνα με τους κανόνες της εθιμοτυπίας».  

Μάλιστα τα δώρα αυτά θα πρέπει να καταχωρούνται σε κατάλογο που θα τηρείται στο γραφείο του Πρωθυπουργού.