Γράφει ο Τάσος Τσιφόρος  

Δύο αποφάσεις, η πρώτη του Δικαστηρίου σχετικά με την προσφυγή που έχει καταθέσει η διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργιακή κινητοποίηση της ΓΕΝΟΠ και η άλλη των εργαζομένων για το εάν θα πειθαρχήσουν ή όχι στην απόφαση (σ.σ. εφόσον βέβαια είναι «καταδικαστική») χωρίζουν την κυβέρνηση από την έκδοση των φύλλων πορείας για τους απεργούς της ΔΕΗ

Το Μαξίμου εμφανίζεται αποφασισμένο να μην επιτρέψει να παραταθεί επί μακρόν η ομηρία των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων αλλά και, συνολικά, της οικονομίας από την απεργιακή κινητοποίηση και αναμένει να πληροφορηθεί την απόφαση του δικαστηρίου, σήμερα, προκειμένου να προχωρήσει στα περαιτέρω. Κυβερνητικοί παράγοντες σημείωναν ότι εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση των εργαζομένων στη δικαστική απόφαση τότε δεν θα υπάρξει δισταγμός για την χρήση του νόμου 3536/2007 για την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των απεργών (και τη διανομή των «φύλλων πορείας») αλλά και των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ προκειμένου, με αυτό τον τρόπο, να αποκλειστεί θεωρητικώς το ενδεχόμενο κατάληψής τους από τρίτους που θα είχε ως τελικό αποτέλεσμα να μείνουν εκτός συστήματος αρκετές ηλεκτροπαραγωγές μονάδες. 

Εν αναμονή της δικαστικής απόφασης, η κυβέρνηση – όπως αποδείχθηκε ήδη από χθες – θα επιμείνει στην προσπάθεια απομόνωσης των απεργών, οι θέσεις εργασίας, οι αποδοχές και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των οποίων είναι εγγυημένα, αλλά και στην ανάδειξη των συνεπειών από την παράταση της κινητοποίησης τόσο σε επίπεδο ταλαιπωρίας των πολιτών όσο και σε όρους ζημίας για την ελληνική οικονομία και την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία προμηθεύεται – προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες – πανάκριβο ρεύμα. 

Ως προς τις «συνέπειες» μίας τέτοιας κίνησης πυγμής προς τους απεργούς, οι οποίοι απολαμβάνουν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυβερνητικά στελέχη θυμίζουν ότι όποτε η κυβέρνηση απάντησε δυναμικά δίνοντας λύση σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα που έτεινε να δημιουργηθεί (πχ απεργία καθηγητών στις πανελλαδικές εξετάσεις) εν τέλει κέρδισε στα μάτια των πολιτών. 

Τι λέει το άρθρο 41 του Ν.3536/2007 για την επίταξη: 

1. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης επιτρέπονται κατά τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

2. Έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, η οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων προς αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από κάθε μορφής απειλούμενη φυσική καταστροφή ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Εκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία. 

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε την έκτακτη ανάγκη, κηρύσσεται γενική ή μερική πολιτική κινητοποίηση, κατά την έννοια των αντίστοιχων διατάξεων του Ν.Δ17/1974 (ΦΕΚ 236 Α'), για την αντιμετώπιση της. 

4. Με την ίδια επίσης απόφαση του Πρωθυπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, μπορεί να εξουσιοδοτούνται οι υπουργοί ή οι γενικοί γραμματείς περιφερειών ή οι νομάρχες να προβαίνουν, με απόφαση τους, σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανα τους και όργανα της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Από την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου. 

5. Με την ίδια απόφαση του Πρωθυπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2, μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός να προβαίνουν, με κοινή απόφαση τους, σε επίταξη ακινήτων, μη αναλώσιμων κινητών, καθώς και βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους. Η επίταξη αναλώσιμων κινητών επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, για την έκδοση της απόφασης επίταξης ακινήτων και κινητών πραγμάτων μπορεί να εξουσιοδοτείται ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή ο οικείος Νομάρχης. Η επίταξη ακινήτων και κινητών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης» κατ' ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου. 

6. Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή ακίνητο ή κινητό πράγμα κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.