Οδηγίες για το πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας δόθηκαν στους ΟΤΑ με στόχο να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες μετάταξης μέσω της εθελοντικής κινητικότητας από τους φορείς υποδοχής.

Τις οδηγίς περιέχει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτές, η απόφαση μετάταξης να μπορεί να συνταχθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, από την επόμενη της υποβολής της αίτησης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως και τις 5/9/2014.
 
Έως τώρα η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας, μπορούσε να λάβει χώρα από τη δημοσίευση του ν.4274/2014 έως τις 29/8/2014.