Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» που στόχο έχει να ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος της και να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός ελέγχου και κυρώσεων ικανός να αποτρέπει αποτελεσματικά παραβατικές συμπεριφορές στην αγορά.

Μερικές από τις καινοτομίες του νέου νομοσχεδίου είναι ότι:

- Η Επιτροπή έχει πλέον το δικαίωμα να γνωμοδοτεί για κάθε νόμο που μπορεί να εισάγει στρεβλώσεις στην αγορά καθώς και να εκθέτει τις απόψεις της ενώπιον των δικαστηρίων.

- Καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης συμπράξεων και «μικρών» συγκεντρώσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όταν οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν κύκλο εργασιών χαμηλότερο από το όριο που εισάγει ο νόμος και καθορίζονται σύντομες προθεσμίες (5 μηνών) για το χειρισμό καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

- Ορίζεται ότι οι εμφανώς αβάσιμες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο μέσα σε προθεσμία 9 μηνών από την υποβολή τους ενώ εισάγονται πολύ πιο αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Η χρηματική μπορεί πια να φτάσει το 1.000.000 ευρώ και η ποινή φυλάκισης τα 2 έτη, από 150.000 ευρώ και 6 μήνες που ίσχυε αντίστοιχα μέχρι σήμερα ενώ η Επιτροπή έχει πλέον τη δυνατότητα να επιβάλει αυτοτελές πρόστιμο και σε φυσικά πρόσωπα και το πρόγραμμα επιείκειας επεκτείνεται επίσης, πέρα από τις επιχειρήσεις, και στα φυσικά πρόσωπα.

Άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

- Μειώνεται ο αριθμός των μελών της από 9 σε 8 για μεγαλύτερη ευελιξία.

- Εισάγεται ο θεσμός του αντιπροέδρου.

- Προβλέπεται ότι όλα τα μέλη δύνανται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

- Βελτιώνεται ο τρόπος διορισμού των μελών της. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ενώ όλα τα λοιπά μέλη διορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

- Διασφαλίζεται η συνέχεια του συλλογικού οργάνου με την εισαγωγή κυλιομένων θητειών.

- Θεσμοθετείται η υποχρέωση όλων των μελών να γνωστοποιούν κατά το διορισμό τους οποιαδήποτε σχέση επαγγελματικής συνεργασίας έχουν αναλάβει τα τελευταία 5 χρόνια πριν την έναρξη της θητείας τους.

- Καθίσταται υποχρεωτικό για τα μέλη που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης να ανακοινώνουν κάθε νέα επαγγελματική συνεργασία που αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

- Εισάγεται τεκμήριο ασυμβίβαστου όταν εξετάζεται υπόθεση επιχείρησης με την οποία κάποιο μέλος διατηρούσε ή διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις.

- Απαγορεύεται για τα πρώην μέλη η παράσταση ενώπιον της Επιτροπής και η προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεών της για 3 χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους.

- Εισάγεται σύστημα μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων (point system) για τον καθορισμό της σειράς με την οποία εξετάζονται οι διάφορες υποθέσεις.

- Καθιερώνεται υποχρέωση της Επιτροπής να κοινοποιεί στους καταγγέλλοντες τις αποφάσεις που λαμβάνει καθώς και να αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που λαμβάνονται επί προσφυγής κατά των αποφάσεων που εκδίδει.

- Δημιουργείται πειθαρχικό συμβούλιο για τα μέλη της επιτροπής, που απαρτίζεται από προσωπικότητες αυξημένου κύρους.

- Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών.