Εξαιρετικά κρίσιμοι τομείς περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ανέλαβε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Μεταξύ άλλων, στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται οι τομείς της προστασίας και διαχείρισης των συνόρων, της πολιτικής ασύλου και βέβαια της εσωτερικής ασφάλειας και αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και των σύγχρονων υπερεθνικών απειλών. 

Πιο συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο του Δημήτρη Αβραμόπουλου, εκτός από τα θέματα μετανάστευσης, εμπεριέχει όλα τα ζητήματα που αφορούν την FRONTEX, τον Ευρωπαϊκό οργανισμό παροχής ασύλου, την EUROPOL, το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Κολέγιο, το Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εθισμού, τις σχετικές με τη θεματική των εσωτερικών υποθέσεων δράσεις του Οργανισμού Έρευνας καθώς και τις δράσεις για την διαχείριση των μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων.

Ακόμη, στο χαρτοφυλάκιο του έλληνα επιτρόπου εντάσσονται και οι τομείς έρευνας και δράσης στον τομέα της ασφάλειας καθώς και η ευρωπαϊκή πολιτική κατά των ναρκωτικών.

Οι αρμοδιότητες του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες του Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι:

-     Πολιτική Μετανάστευσης

 -      Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Παροχής Ασύλου

 -      Λειτουργία της Συνθήκης Schengen

 -      Πολιτική παροχής Visa

 -      Προστασία και φύλαξη των εξωτερικών συνόρων - FRONTEX (Ενεργοποίηση της ρήτρας αλληλεγγύης του Άρθρου 80 ΣΛΕΕ)

 -      Διαχείριση Κρίσεων και καταπολέμηση Τρομοκρατίας

 -      Εσωτερική Ασφάλεια 

-    Καταπολέμηση Οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίας ανθρώπων

-     Αστυνομική Συνεργασία (Europol, CEPOL)

-     Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ε.Ε.

-    Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων - ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοτελούς προσχώρησης της Ε.Ε. στην ΕΣΔΑ 

-     Προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων

-     Καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας

-     Προστασία μειονοτήτων

-     Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

-     Καταπολέμηση της ομοφοβίας. 

(Αποκεντρωμένοι) Oργανισμοί της Ε.Ε. οι οποίοι και θα τελούν υπό την εποπτεία του νέου Επιτρόπου :

-    Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά (FRONTEX - Warsaw)

-     Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol - The Hague)

-    Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL - The European Police College - Bramshill, UK)

-    Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA - Lisbon)

-    Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO -Valletta)  

-    Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠ (EU Agency for large-scale IT systems/eu-LISA, Strasbourg)