Εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο μετά από συνεννόηση με την Διοίκηση της ΜΟΔ, η επιχορήγηση από Εθνικούς πόρους, της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε – ΜΟΔ, για το οικονομικό έτος 2014, συνολικού ποσού 6,66 εκ.ευρώ. 

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας εξορθολογισμού των δαπανών που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξοικονομήθηκε ποσοστό της τάξης του 20%, από τον αρχικώς προβλεφθέντα προϋπολογισμό ύψους 8,3 εκ. ευρώ.

Στο ίδιο πνεύμα και πρακτική, ο κ. Κωνσταντινόπουλος δήλωσε ότι έχουν γίνει ήδη όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε από 1/1/2015 να ορθολογικοποιηθεί η στέγαση και η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ , με περαιτέρω μείωση του κόστους κατά 50% στο σύνολο και την ενιαία στέγασή τους.