Στη Βουλή κατατέθηκε απόψε η τροπολογία για τον «αναβαλλόμενο φόρο» των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Βάση της τροπολογίας, αναδιατυπώνεται το άρθρο 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανόνες για την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και σε καθεστώς Βασιλείας ΙΙΙ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,  «η προτεινόμενη αναδιατύπωση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ κρίθηκε σκόπιμη για την ασφαλέστερη τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του εποπτικού πλαισίου (Βασιλεία ΙΙΙ και CRR) και την πλήρη εναρμόνιση με αυτό του ελληνικού ειδικού πλαισίου διατάξεων περί μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές, όπως αντιστοίχως έχει γίνει στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Πορτογαλίας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επάρκειας κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Η διάταξη αφορά το φόρο εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές από τη χρεωστική διαφορά του PSI (σ.σ. δηλ. του «κουρέματος» των ομολόγων που διακρατούσαν τα πιστωτικά ιδρύματα) και από τις συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου, ως τέτοιων νοουμένων των απωλειών από την απευθείας διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (σ.σ. κόκκινα δάνεια) (χωρίς προηγούμενη ληφθείσα πρόβλεψη) αναφορικά με απαιτήσεις υφιστάμενες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Διαβάστε την τροπολογία