Την απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014- 2020» γνωστοποίησε σήμερα η αρμόδια Ευρωπαία επίτροπος Μαριάν Τίσεν, στην υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014- 2020», που είναι το πρώτο που εγκρίθηκε, αποτελεί ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό Πρόγραμμα (συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ). Αποσκοπεί στην επίτευξη του μέγιστου αντίκτυπου στην ανάπτυξη και στην απασχόληση με την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της δεκαετούς Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την αντίστοιχη επικέντρωση της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή στους στόχους αυτούς.

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι να καταστεί η ελληνική δημόσια διοίκηση συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο, καθώς καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετικές παρεμβάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένοι πόροι για την υποστήριξή της. Σχεδόν ολοκληρωτικά οι πόροι αυτοί θα διατεθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

Επίσης, οι στρατηγικοί άξονες του αφορούν την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του κράτους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014- 2020» καλύπτουν το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Το ύψος του Προγράμματος ανέρχεται στα 486.913.888 ευρώ, εκ των οποίων η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 377.228.416 ευρώ, ενώ τα 109.685.472 ευρώ προέρχονται από εθνικούς πόρους.