Δύο νέες υποθέσεις του Γιώργου Κατρούγκαλου βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν στους Δήμους Λαύριου και Άρτης. 

Σύμφωνα με το έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής σε συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου ανατέθηκε στην εταιρεία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες» την εκπόνηση υπονημάτων για το θέμα της επέκτασης της αρμοδιότητας και των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Τηλεθέρμανσης δήμου Λαυρεωτικής.

Συγκεκριμένα η απόφαση όπως αναφέρεται αφορά στον «όρισµο πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπόνηση εκ µέρους του ∆ήµου Λαυρεωτικής υποµνηµάτων επί των προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον του Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής κατά της αρ.225/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής για την επέκταση της αρµοδιότητας και των διοικητικών ορίων της ∆ΕΥΑΤΗΛ».

Στην Άρτα η υπόθεση ξεκινά το 2013 όταν ο δήμος ανέθεσε στον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος τότε εργαζόταν ως δικηγόρος, να ασχοληθεί με υπόθεση του Δήμου. Πριν από περίπου ένα μήνα ζητήθηκε από τον Δήμο να αλλάξουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι καθώς ο κ. Κατρούγκαλος τελούς υπό αναστολή των καθηκόντων του. Το θέμα ενέκρεινε το δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη.

Όπως αναφέρει η απόφαση: 

«Ορίζει δικαστικούς πληρεξούσιους δικηγόρους τις κκ Λαµπρινή Μπρέστα µε αριθµό µητρώου ∆.Σ.Α. 22006 και Λαϊνά Κατερίνα µε αριθµό µητρώου ∆.Σ.Α. 24251, προκειµένου να εκπροσωπήσουν το ∆ήµο µας σε υπόθεση που αφορά την άσκηση ή µη αίτησης ακύρωσης και αναστολής ενώπιον Συµβουλίου Επικρατείας κατά της υπουργικής απόφασης για την αναστολή λειτουργίας τµηµάτων ελέγχου και δικαστικού της ∆ΟΥ Άρτας και ένταξή του στη
3 ∆ΟΥ Πρέβεζας αντί του ∆ικηγόρου κου Κατρούγκαλου καθώς πλέον τελεί σε αναστολή από τα δικηγορικά του καθήκοντα και ως προς το οικονοµικό αντικείµενο το οποίο ορίζεται πλέον στα 982 ευρώ πλέον ΦΠΑ23% ήτοι να παραστούν και να εκπροσωπήσουν το ∆ήµο µας είτε από κοινού είτε η κάθε µια χωριστά την 5-3-2015 και σε κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας».