Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920». Με δυο λόγια το νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ, τα κύρια σημεία του οποίου είχαν δοθεί στη δημοσιότητα προ ημερών και ακολούθως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ορίστε τα σημαντικότερα σημεία του:

 • Ο άμεσος έλεγχος της ΕΡΤ ΑΕ ανήκει στο κράτος με επιβολή κυρώσεων από το ΕΣΡ. Ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχομένου περιεχομένου, ο έλεγχος ασκείται από το ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.

 • O εποπτεύων Υπουργός διατηρεί οργανωτικές και ελεγκτικές εξουσίες, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ, υποκείμενος σε κάθε περίπτωση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

 • Γιατί κόπηκε το Εποπτικό: Για να αποφεύγονται οι δαιδαλώδεις νομικές και κανονιστικές διαδικασίες.

 • Δύνανται να ενταχθούν στον ενιαίο φορέα το σύνολο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών (εθνικών και περιφερειακών) που λειτουργούσαν την 11η Ιουνίου 2013 (ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3).

 • Προβλέπονται ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, μείωση μεικτών και εξωτερικών παραγωγών, ουσιαστικός έλεγχος τω οικονομικών πεπραγμένων του παρελθόντος, κατάργηση των υψηλών αποδοχών και προνομίων του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

 • Το σύνολο των εργαζομένων της πρώην ΕΡΤ, πλην των οριστικά συνταξιοδοτηθέντων είναι 2.305 άτομα. Εξ αυτών, απασχολούνται στη ΔΤ 652 άτομα, ενώ άλλοι 94 απασχολούνται στη ΝΕΡΙΤ. Άρα μας μένουν για επαναπρόσληψη περί τα 1.550 άτομα. Δεν γίνεται λόγος για τους συμβασιούχους του 2013 και τους «αλληλέγγυους» του ertopen.

 • Με μέσο ατομικό μισθολογικό κόστος τα 24.000 ευρώ, το συνολικό μισθολογικό κόστος της νέας ΕΡΤ ανέρχεται στα περίπου 60.000.000 ευρώ ετησίως, το οποίο καλύπτεται πλήρως από το ανταποδοτικό τέλος χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

 • Τα πέντε από τα επτά μέλη του ΔΣ διορίζονται μέσω της διαδικασίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με απλή πλειοψηφία. ‘Αρα παραμένει ο κυβερνητικός έλεγχος. Γίνεται πάντως νύξη ότι πρέπει να τροποποιηθεί μελλοντικά η διαδικασία, για να εκλέγονται τα μέλη του ΔΣ στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα με την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Εν ευθέτω χρόνω…

 • Προβλέπεται η σύναψη Συμφωνίας Αρχών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΡΤ ΑΕ, κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΡ και τους εργαζόμενους. Με τη Συμφωνία Αρχών προβλέπονται οι όροι διασφάλισης του πλουραλισμού και της πολυφωνίας στην ενημέρωση, η ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι κανόνες διαφάνειας των οικονομικών πόρων.

 • Προβλέπεται η ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση περιοδικού.

 • Στους σκοπούς του δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα προστίθεται η συμβολή στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης χωρίς την επιδίωξη κέρδους.

 • Το κανάλι της Βουλής μένει ανέγγιχτο και η ΕΡΤ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να το προβάλλει αδιαλείπτως, αναμεταδίδοντας επίσης σημαντικές εργασίες της Βουλής των Ελλήνων.

 • Δίνεται η δυνατότητα αναμετάδοσης από την ΕΡΤ ΑΕ, στις συχνότητες που της εκχωρούνται, διεθνών προγραμμάτων άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

 • Απαλλάσσονται από το ανταποδοτικό τέλος οι κάτοχοι μετρητών («κλειστά» σπίτια δηλαδή) για όσο διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας μέχρι και δέκα ευρώ μηνιαίως.

 • Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας ρυθμίζεται η περίπτωση της εξαίρεσης από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους για όσους καταναλωτές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια θα αποφασισθούν με ΚΥΑ.

 • Το ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, με πενταετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Δύο από τα παραπάνω μέλη εκπροσωπούν τους εργαζόμενους της εταιρείας, εκ των οποίων το ένα έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ επιλέγονται μετά από δημόσια πρόσκληση του Υπουργού Επικρατείας και αντίστοιχη εισήγηση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλή η οποία και διατυπώνει άποψη.

 • Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου («παραθυράκι» για συμβασιούχους!) καθορίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων. Πάντα στο πλαίσιο των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Η ΕΡΤ ΑΕ μπορεί παράλληλα να προσλάβει και προσωπικό με συμβάσεις έμμισθης εντολής, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το προσωπικό της ΕΡΤ ΑΕ είναι αποκλειστικής απασχόλησης.

 • Επιτρέπεται επίσης, με απόφαση ΔΣ έπειτα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η ανάθεση έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος. Το κόστος των έργων που ανατίθενται και παρέχονται δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει το ποσοστό της τάξεως του 25 % του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων.

 • Το έργο της ειδικής διαχείρισης της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν το 2013, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου, αλλιώς ο διαχειριστής παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο διαχειριστή.

 • Έννομο συμφέρον για τη λύση εταιρείας η οποίαν δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει και ο αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας. Μια ενδιαφέρουσα διάταξη αναμφιβόλως, καθώς αφορά στην «ελεύθερη αγορά» και όχι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εδώ λοιπόν βάζει «πόδι» το κράτος, με πλάγιο έστω τρόπο.

Η αιτιολογική έκθεση για την επανασύσταση της ΕΡΤ

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου

Καταργούμενες διατάξεις