Στο  Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας ,Νεότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Οπτικοακουστικών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος.

Στην παρέμβασή του, ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε την ελευθερία της έκφρασης ως «έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού κεκτημένου» προσθέτοντας: 

Ωστόσο, όταν το όνομά της χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη διασπορά ρητορικής μίσους και ρατσισμού, υπονομεύεται η ευρωπαϊκή συνοχή και σταθερότητα.

Ο κ. Κρέτσος καλωσόρισε τον διάλογο που πραγματοποιείται για το ζήτημα αυτό υπό τη Λετονική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., «ως μια πολύ καλή ευκαιρία να εξετάσουμε τους τρόπους προάσπισης της πολυφωνίας στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα αποτροπής φαινομένων που θεωρούνται ότι διαρρηγνύουν την κυριαρχία των κρατών μελών της Ε.Ε». 

Και συνέχισε:

«Οι τρόποι αυτοί θα μπορούσαν να είναι:

α. Η εφαρμογή δεικτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι να αξιολογούν:

 • την ποικιλία του τηλεοπτικού τοπίου, άρα, και το βαθμό συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας
 • το είδος των τηλεοπτικών καναλιών και τις θεματικές των προγραμμάτων τους
 • την προώθηση και προβολή όλων των κοινωνικών ομάδων (μειονοτήτων, ηλικιακών ομάδων κλπ.)
 • το κατά πόσο το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης παραβιάζεται και μετατρέπεται σε λόγο που παρακινεί σε μίσος, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπονομεύοντας τη δημόσια και εθνική ασφάλεια.

β. Η δημιουργία ενός συμπαγούς και ανεξάρτητου δικτύου των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, το οποίο να ελέγχει την εφαρμογή και λειτουργία των παραπάνω δεικτών, καθώς επίσης, να δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις αποτελεσμάτων.

γ. Η εδραίωση συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, με σκοπό την αξιολόγηση και τον έλεγχο του περιεχομένου και της ποιότητάς του, το οποίο παρέχεται τόσο από τους υφιστάμενους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών όσο και από τους υποψηφίους παρόχους που έχουν αιτηθεί τη χορήγηση σχετικής αδείας. Οι έλεγχοι του περιεχομένου μπορούν να διενεργούνται ιδιαίτερα όσον αφορά περιπτώσεις που θεωρείται ότι υπονομεύεται το δημόσιο συμφέρον και η εθνική ασφάλεια. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων (σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία) πριν ένα κράτος μέλος προβεί στη χορήγηση αδείας παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

δ. Η υποστήριξη της χρηματοδότησης των ρυθμιστικών αρχών, για την ενίσχυση της δυνατότητας ανάπτυξης κατάλληλων και αποτελεσματικών εργαλείων ελέγχου.

ε. Η αποτροπή θέσπισης υπερβολικού όγκου κανόνων, προς όφελος της δημιουργίας ενός απλού, σαφούς και αποτελεσματικού κανονιστικού πλέγματος, το οποίο θα ενισχύεται από ένα σύνολο κατάλληλων και λειτουργικών κανόνων συρρύθμισης».

Ο κ. Κρέτσος υπογράμμισε ότι «το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης συνεχίζει να είναι η πολιτισμική της πολυμορφία, η οποία δοκιμάζεται στο συγκλίνον περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών, των ΜΜΕ και της τεχνολογίας της πληροφορίας».

Θέτοντας το ερώτημα «Πώς μπορεί να επιτευχθεί η διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας και δημιουργικότητας στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, στον οποίο τα σύνορα συνεχώς καταρρίπτονται και ο ανταγωνισμός εντείνεται;», πρότεινε τα μέτρα «που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν το σκοπό αυτό»:

 1. Προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων ευρυζωνικών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής προσβασιμότητας και σχεδιασμός μίας Οδηγίας τεχνολογικά ουδέτερης για όλες τις πλατφόρμες, συσκευές και εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις μορφές περιεχομένου, ανεξαρτήτως της συσκευής που χρησιμοποιεί.
 2. Ενίσχυση της δυνατότητας εντοπισμού (findability) περιεχομένου δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Όσο μεγαλύτερη είναι η ευκολία πρόσβασης του κοινού σε περιεχόμενο γενικού ενδιαφέροντος τόσο ευρύτερη είναι μετάδοση του περιεχομένου αυτού.
 3. Θέσπιση σαφών διατάξεων ως προς το ποιος διαθέτει τη συντακτική ευθύνη και τον αποτελεσματικό έλεγχο επί του περιεχομένου, ιδιαίτερα όσον αφορά παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε.
 4. Διασφάλιση ενός δικτύου καλής επικοινωνίας και συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών της Ε.Ε., καθώς και της συνεργασίας αυτού του δικτύου με τις ρυθμιστικές αρχές των χωρών εκτός της Ε.Ε.
 5. Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για τη θέσπιση οικονομικών και επιχειρηματικών κινήτρων, τα οποία θα στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη λήψη μέτρων σε εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. διοργάνωση διαγωνισμών και βραβείων που προάγουν την δημιουργικότητα, ενθάρρυνση της καινοτομίας σε διαφορετικές μορφές περιεχομένου ή της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων νέων δημιουργών, σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την ενίσχυση της καινοτομίας στη δημιουργία και στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου κλπ.).
 6. Έλεγχοι περιεχομένου που σχετίζεται με ή/και απευθύνεται σε ανηλίκους. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να προστατεύει την αξιοπρέπεια των ανηλίκων και να προάγει/διευρύνει το πνεύμα και τα όρια της φαντασίας τους. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς, τεχνολογικά ουδέτερες κανονιστικές ρυθμίσεις, κώδικες δεοντολογίας, καθώς επίσης κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα κανόνων αυτορύθμισης και συρρύθμισης, προορισμένων να προάγουν την εταιρική ευθύνη.
 7. Ενίσχυση του επαγγελματισμού των δημοσιογράφων και αφύπνιση του αισθήματος δημοσιογραφικής υπευθυνότητας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της ποικιλίας του περιεχομένου των ειδησεογραφικών προγραμμάτων.
 8. Προώθηση των διασυνοριακών οπτικοακουστικών παραγωγών μέσω συνεργασιών μεταξύ των κρατών μελών, ενδεχομένως με τη συνδρομή και την υποστήριξη της Ε.Ε., για την ενίσχυση των συμπαραγωγών στην Ευρώπη.
 9. Εδραίωση συνεργειών μεταξύ παρόχων γραμμικών υπηρεσιών και κατά παραγγελία υπηρεσιών, έτσι ώστε το προς μετάδοση περιεχόμενο να υπόκειται σε πιο ενδελεχείς και αποτελεσματικότερους ελέγχους».