Υπογραφές προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάθεση πρότασης μομφής κατά της Προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου συλλέγει το Ποτάμι, όπως είχε προαναγγείλει ο Σταύρος Θεοδωράκης.  

Ολόκληρη η πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού:

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο θεσμός του Πρόεδρου της Βουλής, του τρίτου τη τάξει πολιτειακού παράγοντα, είναι καίριος για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και κατ' επέκταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ως εκ τούτου, το πρόσωπο που αξιώνεται αυτή τη θέση οφείλει να διαθέτει και να επιδεικνύει προσωπικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν την κοινοβουλευτική παράδοση της χώρας,  τον σεβασμό στο Σύνταγμα και στις δημοκρατικές αξίες.

Δυστυχώς, η σημερινή Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντοπούλου, αν και εκλεγμένη με πρωτοφανή πλειοψηφία και με την θετική ψήφο των πλειόνων εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπονομεύει σταθερά, εδώ και έξι μήνες, με την συμπεριφορά και τη δράση της τη λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων.

Ο προεδρικός βίος της κ. Κωνσταντοπούλου βρίθει εκδηλώσεων αυταρχικής συμπεριφοράς, προσβλητικών σχολίων προς συναδέλφους βουλευτές και τραγελαφικών επεισοδίων με πρωταγωνίστρια την ίδια. Η κ. Κωνσταντοπούλου, αντί να διευθύνει τις συζητήσεις της Ολομέλειας, καταχράται τις εξουσίες που τις δίνει ο Κανονισμός της Βουλής και τοποθετείται από καθέδρας επί της ουσίας κάθε συζητούμενου νομοσχεδίου, εκφράζοντας τις προσωπικές της πολιτικές.

Εσχάτως δε, η Πρόεδρος της Βουλής παρακωλύει το νομοθετικό έργο και αρνείται να προεδρεύσει στις πιο κρίσιμες εθνικά συνεδριάσεις της Ολομέλειας, επειδή η ίδια καταψηφίζει το περιεχόμενο των νομοσχεδίων. Είναι η πρώτη Προέδρος της Βουλής στην κοινοβουλευτική ιστορία που δεν ασκεί πολιτειακά καθήκοντα αλλά πολιτικά. Παραβιάζει την ουσία του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι την πολιτική της χώρας την καθορίζει η κυβέρνηση.

Είναι η μοναδική Πρόεδρος της Βουλής στην μεταπολιτευτική ιστορία που βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της και να διευθύνει με σύνεση και πολιτική ουδετερότητα τις εργασίες του νομοθετικού οργάνου της χώρας. 

Η κ. Κωνσταντοπούλου αντί να κρατά το μέτρο του κοινοβουλευτισμού, να προωθεί το κυβερνητικό έργο και να διαφυλάσσει τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης επενδύει στην πόλωση και στην ένταση. Έχει μετατρέψει την εθνική αντιπροσωπεία, το διοικητικό προσωπικό και το κανάλι της Βουλής σε προσωπικό της τσιφλίκι για την εξυπηρέτηση προσωπικών στρατηγικών που σε καμία περίπτωση δεν έχουν την έγκριση της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και εν τέλει της ελληνικής κοινωνίας.

Ως βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου που αντιλαμβανόμαστε ως υπέρτατό χρέος την υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος, της τάξης αλλά και την διάσωση του κύρους της Βουλής και του θεσμού του Προέδρου της Βουλής.

Καταθέτουμε Πρόταση Μομφής κατά της Πρόεδρου της Βουλής σύμφωνα με το άρθρο 150  του ΚτΒ.

Τι προβλέπεται ο Κανονισμός για την πρόταση μομφής κατά του ΠτΒ

Αρθρo 150: Πρόταση μoμφής κατά τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής ή μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ

1. H Boυλή μπoρεί, ύστερα από γραπτή πρόταση πενήντα τoυλάχιστoν Boυλευτών, να εκφράσει μoμφή κατά τoυ Πρoέδρoυ της ή άλλoυ μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ. H απoδoχή συνεπάγεται τη λήξη της θητείας τoυ καθ’ oυ η πρόταση.

2. H πρόταση υπoβάλλεται στη διάρκεια συνεδρίασης της Oλoμέλειας της Boυλής και πρέπει να καθoρίζει με σαφήνεια τoυς λόγoυς της μoμφής. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, oρίζεται, ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, ημέρα συζήτησης της πρότασης μoμφής σε μία από τις δύo επόμενες συνεδριάσεις κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ.

3. H συζήτηση της πρότασης μoμφής oλoκληρώνεται σε μία συνεδρίαση. Σ’ αυτήν μετέχoυν έως πέντε από τoυς Boυλευτές πoυ υπoγράφoυν την πρόταση, έως πέντε άλλoι Boυλευτές πoυ δεν είναι μέλη της Koινoβoυλευτικής Oμάδας εκείνων πoυ την υπέβαλαν, τo μέλoς τoυ Πρoεδρείoυ κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται, oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και η Kυβέρνηση. Για τη διάρκεια των αγoρεύσεων εφαρμόζεται τo άρθρo 97. To μέλoς τoυ Πρoεδρείoυ κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται η πρόταση ομιλεί έως εξήντα (60) λεπτά της ώρας.

4. H πρόταση μoμφής γίνεται δεκτή κατά τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ 142 παρ. 7.

5. Πρόταση μoμφής κατά τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσoυν έξι μήνες από την απόρριψη όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των Boυλευτών. Aν η πρόταση μoμφής στρέφεται εναντίoν άλλoυ μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ, δεν μπoρεί να υπoβληθεί νέα πρόταση μoμφής κατά τoυ μέλoυς αυτoύ πριν περάσoυν τρεις μήνες.