Η Γκάμπι Τσίμερ, πρόεδρος της ευρωομάδας GUE/NGL στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής της GUE / NGL απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, υπογραμμίζοντας την πλήρη υποστήριξή τους στην άμεση και πλήρη συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στη διαδικασία επανεξέτασης της εφαρμογής της δανειακής σύμβασης της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM), όπως προτάθηκε από τον έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στον Πρόεδρο Σουλτς, στις 19 Αυγούστου.

«Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των προγραμμάτων λιτότητας όσον αφορά την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών των χωρών με προγράμματα προσαρμογής. Μέχρι τώρα, το Κοινοβούλιο έχει αποκλειστεί ή περιθωριοποιηθεί πλήρως από τον σχεδιασμό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των προγραμμάτων και από την εποπτεία της εφαρμογής τους καθώς και από την παρακολούθηση» αναφέρεται στην επιστολή και επισημαίνεται επιπλέον πως:

«Η εμπλοκή του ευρωκοινοβουλίου στις διαδικασίες θα αποτελούσε ένα βήμα προς τα εμπρός στον εκδημοκρατισμό της πολιτικής στην Ευρωζώνη. Επίσης, θα ήταν μια πρόκληση για το ίδιο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όσον αφορά την ενίσχυση ενός πραγματικού διαλόγου καθώς και του παραγωγικού του ρόλου στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, ως εγγυητής μεγαλύτερης δημοκρατικής νομιμότητας και του πλήρους σεβασμού των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και του κοινοτικού δικαίου». 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την άμεση και πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία επανεξέτασης της εφαρμογής της δανειακής σύμβασης ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM όπως προτάθηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στον Πρόεδρο Schulz, στις 19 Αυγούστου.. Η συμμετοχή του μόνου δημοκρατικά εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ στη διαδικασία αυτή προβλέπεται επίσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των προγραμμάτων λιτότητας όσον αφορά την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών των χωρών με προγράμματα προσαρμογής.. Έχει επίσης επισημάνει την καταστρατήγηση του δικαίου της ΕΕ, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και το σημαντικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων.

Το Κοινοβούλιο έχει αποκλειστεί ή περιθωριοποιηθεί πλήρως από το σχεδιασμό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των προγραμμάτων και από την εποπτεία της εφαρμογής τους καθώς και από την παρακολούθηση.

Η εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου στις διαδικασίες θα αποτελούσε ένα βήμα προς τα εμπρός στον εκδημοκρατισμό της πολιτικής στην Ευρωζώνη. Επίσης, θα ήταν μια πρόκληση για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ενίσχυση ενός πραγματικού διαλόγου καθώς και του παραγωγικού του ρόλου στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, ως εγγυητής μεγαλύτερης δημοκρατικής νομιμότητας και του πλήρους σεβασμού των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και του κοινοτικού δικαίου. 

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε την ένταξη αυτού του θέματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Διάσκεψης των Προέδρων, ως ένα πρώτο βήμα για την αποδοχή αυτής της πολύτιμης πρότασης.

Με εκτίμηση,

Gabriele Zimmer                                  Πρόεδρος GUE/NGL

Δημήτρης Παπαδημούλης                  Αντιπρόεδρος GUE/NGL»

 

Dear Mr President,

We would like to express our full support to the direct and full engagement of the European Parliament in the review process of the implementation of the loan agreement between Greece and the European Stability Mechanism (ESM), as proposed by the Greek PM Alexis Tsipras to You, on 19 August. The involvement of the sole democratically elected EU Institution in this process is also envisaged by both the European Parliament and the European Council.

The European Parliament has repeatedly underlined the negative effects of the austerity programmes on the recovery and development of the national economies of the countries in adjustment programmes. It has also pointed out the circumvention of the EU law, when designing and implementing programmes, as well as the significant deficit of transparency and democratic legitimacy of the implemented measures.

The European Parliament has been excluded or fully marginalised in planning and decision-making process of programmes and their implementation supervision and monitoring. 

Its involvement in the review process would constitute a step forward in democratising politics in the Eurozone. It would also be a challenge for the European Parliament itself in managing to strengthen a genuine dialogue within its instruments and to reinforce in a productive way its role in the EU institutional framework, being a guarantor of greater democratic legitimacy and of the full respect of the European Treaties and the community law.

Therefore we support the inclusion of this subject in the agenda of the next Conference of Presidents, as a first step for the acceptance of this valuable proposal.

Yours sincerely,

Gabriele Zimmer                                                                                 Dimitris Papadimoulis

The President of the GUE/NGL Political Group                                Vice President of the European Parliament and GUE/NGL MEP